Författare Mikkola-Roos Markku, Niikkonen Tiina (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2005
Sidantal 120 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 149
ISSN-L 1235-6549
ISBN 952-446-404-7 (painettu), 952-446-405-5 (pdf)
Sammandrag

Kuusi lintuvesi-aiheista Life Luonto -hanketta arvioitiin Life CO-OP -projektissa “Parhaat käytännöt suomalaisissa lintuvesissä – verkostoituminen lintuvesien hoidossa ja kunnostuksessa”. Arvioidut hankkeet kattavat 21 Natura 2000 -verkoston aluetta, jotka ovat Suomen merkittävimpiä lintuvesiä merenlahdista lintujärviin.

Projektissa arvioitiin EU:n Life Luonto -rahoituksella hankkeissa saavutettua luonnonsuojeluhyötyä, hankkeiden sosioekonomisia vaikutuksia alueilla ja projektinhallintaa sekä lintuvesien kunnostuksessa käytettyjä menetelmiä ja alueille toteutettua palveluvarustusta. Lisäksi arvioitiin hankkeissa toteutettua linnuston, kasvillisuuden, luontotyyppien, vesien laadun, kalaston ja vesiselkärangattomien seurantaa sekä paikkatiedon soveltamista lintuvesien kunnostuksessa.

Euroopan unionin Life Luonto -rahoitus on mahdollistanut merkittäviä lintuvesien kunnostus- ja hoitohankkeita, jotka muuten olisivat viivästyneet tai jääneet toteutumatta. Arvioiduilla hankkeilla on ollut myönteinen vaikutus luonnonsuojeluun monilla suojelun osa-alueilla. Hankkeista saatujen kokemusten perusteella tässä julkaisussa annetaan suosituksia lintuvesien kunnostuksesta, hoidosta, palveluvarustuksen rakentamisesta ja seurannasta. Muun muassa lintuvesien seurantaan annetaan merkittäviä kehittämisideoita ja suosituksia. Kattavalle seurantaohjeiden opaskirjalle olisi kuitenkin kiireellinen tarve.

Suomalaisen lintuvesien suojeluohjelman puitteet asetettiin vuonna 1982 vahvistetussa Valtakunnallisessa lintuvesien suojeluohjemassa. Ohjelmaan sisältyy 74 750 ha maa- ja vesialueita, joista suurimman osan suojelu on toteuttamatta. Kosteikkoelinympäristöissä, linnustossa ja lintujen suojelun kansainvälisessä kentässä on tapahtunut merkittäviä muutoksia kahdessa vuosikymmenessä. Nämä muutokset edellyttävät kansallista kosteikkostrategiaa, jossa tulisi arvioida lintuvesien suojeluun liittyvät uhkatekijät, päivittää suojeluohjeet sekä määritellä hoidon ja käytön periaatteet ja valtakunnalliset tavoitteet. Lisäksi kohteiden kunnostamiseksi tulee laatia toimenpideohjelma ja valmistella rahoitusohjelma.