Författare Nyström Julia, Kempe Robin
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sidantal 40 s.
Språk
svenska
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 193
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-042-0 (pdf)
Sammandrag

Forststyrelsens naturtjänsters kundbetjäningspunkt Ekenäs naturum ligger i Ekenäs ca 18 km från Ekenäs skärgårds nationalpark. Naturumet är öppet för allmänheten från mars till oktober men tar emot förhandsbokade grupper under hela året. Naturumets personal ger råd och information om naturen och friluftsmöjligheterna i nationalparken och om övriga utflyktsmål i närområdet. Naturvägledning för skolor och daghem är också en viktig del av verksamheten. Den år 2012 förnyade permanenta utställningen berättar om förändringar i skärgårdens natur och kultur, med speciell fokus på Östersjöns tillstånd. Utställningen riktar sig speciellt till barn, unga och familjer.

Den föregående kundundersökningen i Ekenäs naturum gjordes år 2004, och år 2012 var det dags för en ny. Resultaten visade att ungefär hälften av de tillfrågade hade besökt Ekenäs naturum förut men en stor del var ändå nya kunder som inte har planerat in besöket i naturum på förhand. De flesta kunder besökte eller hade för avsikt att besöka också andra ställen i staden under samma resa, t.ex. gamla stadskärnan och muséer. Av svararna besökte 43 % något naturresemål, dvs. skärgård eller naturområde i närheten, av dessa besökte 13 % just Ekenäs skärgårds nationalpark. Största delen av de som deltog i undersökningen var över 45 år och reste i ett sällskap på 2–5 personer bestående av den egna familjen. Majoriteten av de som svarade var kvinnor. Antalet besökare i naturumet var störst i juli och augusti månad, och under dessa månader deltog också flest kunder i enkäten. Majoriteten av besökarna som svarade på enkäten var finländare från huvudstadsregionen och Raseborg. Besökarnas viktigaste aktiviteter i staden och dess närliggande naturområden var att promenera, njuta av naturen och att gå på café. Även naturobservation, simning och att besöka en naturstig var populära aktiviteter.

Kunderna var speciellt nöjda med service riktad till barn, service för specialgrupper, personlig kundservice samt med den permanenta utställningen. Naturumets satsning på en ny utställning speciellt riktad till barn och unga verkar alltså ha tagits emot väl. Gruppguidningen, den allmänna datorn samt tillgången till information om vattentrafik fick sämre medeltal och där kan naturumet ännu utveckla sina tjänster. Undersökningsresultaten kommer att användas till att utveckla Ekenäs naturums verksamhet och tjänster mot att bättre motsvara efterfrågan.

Mera information

Tammisaaren luontokeskuksen asiakastutkimus 2012.