Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 2 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Fasta fornlämningarna är spår efter mänsklig verksamhet i skärgården. En del av dem kan lätt observeras i naturen, medan andra är övertäckta med vegetation eller jordmån i t.ex. tät granskog. Mänsklig aktivitet ute i skärgården är starkt förknippad med fiske, sälfångst och sjöfart. Vår karga skärgård med mycket sten och ställvis relativt lite vegetation skapar alldeles speciella förhållande för fornminnen, dessutom är miljön i skärgården rätt ung till följd av landhöjningen.