Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 3 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Säljakten har historiskt varit av stor betydelse för skärgårdsbefolkningen i Kvarken. När kusten vid Bottniska viken koloniserades var sälfångst och fiske förutsättningen för de första fasta bosättningarna. Vid sidan av fisket spelade sälfångsten en viktigt ekonomisk roll.