Författare Piiparinen Heli, Seilonen Marjaana, Kuusinen Laura
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2012
Sidantal 54 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 175
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-975-3 (pdf)
Sammandrag

Kytäjän-Usmin metsäalue (noin 4 800 ha) sijaitsee Uudellamaalla, Hyvinkään kaupungin alueella. Tutkimusalue on teiden rajaama yhtenäinen, luonnonsuojelullisesti arvokas metsä- ja viljelysmaiden kokonaisuus, johon kuuluu osa Kytäjän-Usmin Natura 2000 -alueesta, yksityisiä luonnonsuojelualueita (noin 300 ha) sekä valtion ja yksityisten omistamia muita alueita.

Kytäjän-Usmin metsäalueella toteutettiin kävijätutkimus touko-syyskuussa 2011. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää alueen kävijärakenne, kävijöiden harrastukset, käyntien alueellinen ja ajallinen jakautuminen, kävijätyytyväisyys ja virkistyskävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset tulo- ja työllisyysvaikutukset. Tutkimuksen tuloksia käytetään hyväksi alueen hoidon ja käytön suunnittelussa.

Kytäjän-Usmin metsäalueen käyntimäärä oli vuonna 2011 arviolta noin 20 000. Vastaajista 81 % vieraili alueella touko-heinäkuussa. Kävijät liikkuivat eniten Piilolammin, Kiiskilammen, Kaksoslammien ja Iso-Haiskarin tulipaikkojen lähistöllä. Valtaosa kävijöistä saapui autolla. Julkiset liikenneyhteydet Kytäjän-Usmin metsäalueelle kaipaavat kehittämistä – vain yksi kävijöistä saapui julkisilla kulkuvälineillä.

Tutkimusalue on lähiseudun asukkaille tärkeä virkistyskohde. Vastaajista 79 % asui Hyvinkäällä, Riihimäellä tai Nurmijärvellä. Valtaosa (90 %) vastaajista oli päiväkävijöitä. Seurue koostui tyypillisesti oman perheen jäsenistä tai ystävistä. Vastaajien keski-ikä oli 44 vuotta. Tärkeimmät syyt Kytäjän-Usmin metsäalueella vierailuun olivat rentoutuminen, luonnon kokeminen, pääsy pois melusta ja saasteista, henkinen hyvinvointi, maisemat ja yhdessäolo oman seurueen kanssa. Kävijät kehuivatkin metsäalueen luontoa ja retkeilymahdollisuuksia. Kävijöiden rahankäytön kokonaistulovaikutus vuonna 2011 oli 31 598 euroa.

Kytäjän-Usmin metsäalueen palvelurakenteet ovat toistaiseksi melko vaatimattomia ja vähäisiä. Vastaajat arvioivat palveluiden ja rakenteiden laadun olevan kuitenkin keskinkertaisen tai melko hyvän. Polkujen ja muiden reittien määrään oltiin melko tyytyväisiä, mutta suurin osa vastaajista kaipasi maastoon lisää merkittyjä reittejä, opasteita ja viitoituksia. Lisäksi toivottiin erityisesti nuotiopaikkoja ja käymälöitä. Roskattoman retkeilyn periaatteista olisi syytä tiedottaa alueella näkyvästi. Kävijöistä noin puolet toivoo, että Kytäjän-Usmin metsäaluetta kehitetään virkistysalueena ja sen palvelutarjontaa lisätään. Toisaalta osa pitää nykytilaa sopivana ja vastustaa esimerkiksi reittien, opasteiden ja rakenteiden lisäämistä. Ylipäätään kävijät toivoivat, että alueen erämainen luonne säilyisi kehittämisestä huolimatta.