Författare Juutinen Riikka, Haapaniemi Ulla, Kotiaho Janne S.
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sidantal 57 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 192
ISSN-L 1235-6549
ISBN 978-952-446-832-9 (pdf)
Sammandrag

Lähteikköjä on viime vuosina alettu ennallistaa ja kunnostaa niiden heikon luonnontilan vuoksi. Lajistollisten esiselvitysten teettäminen ja kasvillisuusseuranta on kuitenkin ollut vähäistä. Tässä julkaisussa esitetään 30:lla Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan eliömaakunnan lähteiköllä tehdyn sammal- ja putkilokasvilajistoselvityksen pohjalta toteutettu ennallistamistarvetarkastelu.

Lähteikköjen luonnontilan perusteella tutkimuskohteet jaettiin neljään luokkaan. Lähteikköjen ennallistamistarpeen selvittämiseksi luonnontilaltaan muuttuneiden lähteikköjen kasvillisuutta ja ympäristömuuttujia verrattiin luonnontilaisiksi luokiteltujen lähteikköjen kasvillisuuteen ja ympäristömuuttujiin. Ennallistamistarpeen edellytyksenä pidettiin poikkeamaa luonnontilaisten lähteikköjen muodostamasta tavoitetilasta. Koska luonnontilaisten lähteikköjen havaittiin olevan hyvin epäyhtenäinen ryhmä, päädyttiin raja-arvoksi määrittämään suurempi poikkeama keskimääräisestä luonnontilaisesta lähteiköstä kuin mitä luonnontilaisten sisällä esiintyy. Ennallistamistarvearvion lisäksi tarkasteltiin lähdevaikutteisten ojien lajistoa ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Tulosten perusteella ennallistamista ei voida perustella lähteikköjen kasviyhteisön koostumuksen palauttamisella luonnontilaan, sillä luonnontilan ei havaittu vaikuttavan kasvilajiston koostumukseen. Muuttuneiden kohteiden rakenteen sen sijaan havaittiin poikkeavan luonnontilaisten lähteikköjen muodostamasta tavoitetilasta. Analyysitulosten perusteella tarkempaan kohdekohtaiseen tarkasteluun valittiin kuusi lähteikköä, joista viisi katsottiin lajistollisesti turvallisiksi ennallistamiskohteiksi. Näillä kohteilla luonnollisen rakenteellisen monimuotoisuuden palauttaminen voidaan saada aikaan ennen kaikkea ojia täyttämällä ja laskupuroja ennallistamalla.

Ennallistamisessa tulee ottaa huomioon arvokkaan lähdekasvilajiston esiintyminen ojissa. Ojissa esiintyy uhanalaista kasvilajistoa suurella todennäköisyydellä, mikäli uhanalaista lajistoa esiintyy ympäröivillä tihkupinnoilla, allikoilla ja puroissa. Toiminnallisesti ja kasvilajistollisesti ojat muistuttavat luonnontilaisia puroja, mutta lähteikön sisällä niiden yhteisökoostumus on erityisesti hete-allikkopintojen heijastumaa.