Författare Kuivinen Ari
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sidantal 71 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 138
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-781-0 (pdf)
Sammandrag

Lauhanvuoren ja Kauhanevan–Pohjankankaan kansallispuistojen yritystutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa kansallispuistojen alueella sekä niiden läheisyydessä toimivista yrityksistä, jotka käyttävät Metsähallituksen hallinnassa olevia alueita. Yritystutkimuksen tarkoituksena oli myös kartoittaa Lauhanvuoren ja Kauhanevan–Pohjankankaan kansallispuistojen kehittämistarpeita sekä selvittää alueen yrityspohjaa.

Tutkimus sisältää tietoa yritysten asiakkaista, henkilöstöstä, kansallispuistojen käytöstä, tulevaisuuden näkymistä, toimintaympäristöstä, yhteistyöstä yritysten välillä ja Metsähallituksen kanssa sekä kestävän luontomatkailun periaatteita koskevista mielipiteistä. Yritystutkimukseen osallistui 12 alueella toimivaa yritystä, joista yhdellä oli toimintaa molempien kansallispuistojen alueella.

Yritystutkimukseen vastanneista yrityksistä kuusi oli käyttänyt Lauhanvuoren kansallispuiston aluetta liiketoiminnassaan viimeisten 12 kuukauden aikana. Kauhanevan–Pohjankankaan kansallispuiston aluetta oli käyttänyt liiketoiminnassaan kolme yritystä. Yrityksillä oli viimeisten 12 kuukauden aikana yhteensä 62 000 asiakasta, joista 15 % oli käyttänyt Lauhanvuoren tai Kauhanevan–Pohjankankaan kansallispuistoa. Kaikista yritysten asiakkaista 3 % oli ulkomaalaisia.

Yritykset työllistivät yhteensä 52 henkilöä, joista suurin osa asui kansallispuistojen sijaintikunnissa. Yritysten yleisimmät toimialat olivat majoituspalvelut ja ravitsemispalvelut. Suosituimmat yritysten tarjoamat aktiviteetit olivat Lauhanvuorella luonnon tarkkailu, retkeily ja kävely ja Kauhanevalla–Pohjankankaalla maastopyöräily ja lintuharrastus.

Alueen yritykset arvioivat molempien kansallispuistojen palveluiden ja rakenteiden laadun pääosin melko hyväksi, mutta osittain myös keskinkertaiseksi. Kansallispuistojen palveluiden ja rakenteiden määrän yritykset arvioivat suurelta osin sopivaksi, mutta tietyiltä osin myös liian pieniksi. Kehittämistarvetta olisi varsinkin kansallispuistojen polku- ja latureitistössä, tiestössä ja maantievarsien opastuksessa.

Kaikki yritykset arvioivat yrityksensä toiminnan, henkilömäärän sekä alueen matkailun joko pysyvän ennallaan tai kasvavan tulevaisuudessa. Ulkomaalaisten asiakkaiden osuuden arvioitiin kasvavan 14 %-yksikköä nykytilaan verrattuna ja yritysasiakkaiden osuuden jopa 34 %-yksikköä.