Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2006
Sidantal 66 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 6
ISSN-L 1796-2943
ISBN 952-446-488-8 (pdf)
Sammandrag

Levanevan luonto on säilynyt lähes koskemattomana. Alueella kasvaa, elää ja pesii useita uhanalaisia lajeja. Alueen kasvillisuus on keidassoille ja aapasoille tyypillinen ja edustava. Lisäksi alueen erilaisista suoyhdistelmäalueista johtuen Levaneva on kokonaisuudessaan hyvin monipuolinen. Alue sijaitsee Jurvan ja Laihian kunnissa ja on Suomen ja Euroopan mittakaavassa tärkeä luonnonsuojelukohde. Levanevan luonnonsuojelualue perustettiin 1.12.1993. Alue liitettiin Natura 2000 -verkostoon vuonna 1998 ja valittiin Ramsar-alueeksi vuonna 2004.

Alueen virkistysarvo ja vetovoima ovat suuret sekä maisemallisesti että hyvin säilyneestä erämaisuudesta johtuen. Levanevan luonnonsuojelualueen päätarkoitus on koskemattoman luonnon säilyttäminen, minkä takia retkeilytoiminta on sovitettava suojelun asettamiin rajoihin. Toistaiseksi alueelle ei ole rakennettu palveluvarustusta, reittejä eikä opasteita, mikä on luultavasti hillinnyt alueen virkistyskäyttöä huomattavasti. Kehittyvän luontomatkailutoiminnan ja alueen luonnonarvojen mainostaminen tulevat lisäämään kävijöiden määrää. Retkeilyn ohjaamiseksi ja matkailutoiminnan edistämiseksi rakennetaan lähivuosina reitistö, jonka päätarkoituksena on yhdistää alueelle tulevat ulkopuoliset reitit ja sisääntulopaikat. Reitistö on sijoitettu maastoon siten, että se mahdollisimman vähän häiritsee ja vahingoittaa alueen luontoa.

Hoito- ja käyttösuunnitelman toteuttamisella on pääosin myönteisiä vaikutuksia alueen kunnille ja asukkaille virkistyksen, luontomatkailun ja matkailun sivuelinkeinojen lisääntyneiden mahdollisuuksien vuoksi. Suunnitelman toteuttaminen vaikuttaa myönteisesti myös alueen Natura 2000 -luontoarvoihin.

Elektronisk publicering