Författare Toivola Mikko
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 58 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 239
ISSN-L 1235-6549
ISBN 978-952-377-059-1 (pdf)
Sammandrag

Vieraspedot on tunnistettu vakavaksi uhaksi saaristoluonnon monimuotoisuudelle. Erityisesti linnusto, mutta myös muut alkuperäislajit kärsivät Suomen saaristoalueilla minkin ja supikoiran saalistuksesta. Vuosikymmeniä vieraspetoja poistettiin saaristoalueilta lähes yksinomaan vapaaehtoisten metsästäjien voimin. Haittavaikutusten laajuuden selvittyä on vapaaehtoistyön rinnalle noussut ammattimaisten pyytäjien joukko. Käsillä oleva raportti esittelee Sotka-hankkeessa kehitettyä pyyntimallia ja siihen sisältyviä käytännön ja Suomen lainsäädännön vaatimuksia pyyntialueiden muodostamisesta aina käytännön pyynnin oivalluksiin saakka. Raportti on yhteisjulkaisu, jonka takana ovat keskeiset vieraspetojen pyyntiä kehittäneet tahot Suomessa.

Minkin vaikutuksista saaristoluontoon löytyy paljon tutkimustietoa. Myös lajin poistomenetelmät lehtipuhallin- ja loukkutekniikoineen ovat laajemmin tunnettuja. Supikoiran vaikutuksista ja sen poistamisesta saaristo-oloissa on tietoa hyvin vähän. Raportti kertaa saaristossa elävien minkin ja supikoiran suomalaisen tutkimustaustan ja lajien aiheuttamat haitat. Minkin ja supikoiran saaristopyynnin koirapyyntiin keskittyvät erityispiirteet esitellään osana raporttia. Pääasiallisena sisältönä on kuitenkin luonnonhoidollisesti vaikuttavan vieraspetopyynnin keskeiset tekijät saaristo-oloissa. Pyyntialueiden perustamisen, vieraspetotilanteen kartoituksen ja paikallisten kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä avataan Sotka-hankkeesta kertyneiden kokemusten kautta. Supikoiran osalta lajista saatua tietoa ja käytännön pyyntiä esitellään syvällisemmin.

Sotka-hankkeessa seurattiin GPS-lähettimin 19 eri supikoirayksilöä. Supikoiran saaristokäyttäytymistä ja liikkumista saaristo-oloissa esitellään erillisessä luvussa, jossa karttaesitykset havainnollistavat eri yksilöiden liikkumista saarissa ja rannikolla eri vuoden aikoina. GPS-seurannasta ja lukuisista pyyntikerroista kertyneitä oivalluksia avataan, mistä on konkreettista apua supikoirien poistamisessa saaristo-olosuhteissa. Raportti pyrkii hahmottamaan myös ammattimaisen koirapyyntiin perustuvan pyyntityön kustannuksia Saaristomereltä kertyneen tiedon valossa.