Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2009
Sidantal 77 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 58
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-717-9 (painettu), 978-952-446-718-6 (pdf)
Sammandrag

Maailmanperintökomitea liitti Korkean Rannikon maailmanperintöluetteloon vuonna 2000. Viisi vuotta myöhemmin Suomen ympäristöministeriö jätti maailmanperintöhakemuksen Unescolle, ja kesällä 2006 maailmanperintökomitea päätti hyväksyä Merenkurkun saariston maailmanperintöluetteloon Korkeaa Rannikkoa täydentävänä alueena.

Maailmanperintösopimuksen mukaan maailmanperinnön suojelu on taattava kansallisella lainsäädännöllä. Yleissopimukseen liittyneet maat sitoutuvat muun muassa tekemään maailmanperintökohteen arvoja tunnetuiksi kansalaisten ja kävijöiden keskuudessa, laatimaan hallinnointisuunnitelmia, raportoimaan Unescolle säännöllisesti maailmanperintökohteiden tilasta ja pitämään ne hyvässä kunnossa.

Tämä suunnitelma on tarkoitettu apuvälineeksi kaikille Korkean Rannikon ja Merenkurkun saariston pitkäjänteiseen hoitoon, hallinnointiin ja kehittämiseen osallistuville tahoille. Suunnitelman tarkoituksena on myös kuvata maailmanperinnön arvot ja edistää sen ainutlaatuisen geologisen maiseman hoitoa ja säilyttämistä tuleville sukupolville. Suunnitelma toteuttaa Merenkurkun saariston visiota vuodelle 2020 ”Merenkurkun saaristo on geologisten ja maisemallisten arvojensa takia ainutlaatuinen ja laajalti tunnettu maailmanperintökohde, joka tarjoaa asukkailleen viihtyisän ja vetovoimaisen elinympäristön sekä aitoja elämyksiä vierailijoille”.

Suunnitelma on laadittu yhteistyössä kaikkien tärkeimpien sidosryhmien kanssa ja suunnitelman sisällöstä on jatkuvasti tiedotettu yleisölle. Suunnitelmassa annetaan kehykset ja suuntaviivat eri toiminnoille sekä asetetaan tavoitteet maailmanperinnön suojelu- ja kehittämistyölle. Tärkeimmät tavoitteet ovat 1) määritellä eri osapuolten tehtävät maailmanperintökohteen hallinnoinnissa, suojelussa, hoidossa, kehittämisessä ja tunnetuksi tekemisessä, 2) selventää alueen asukkaille ja vierailijoille, miksi Merenkurkku on maailmanperintökohde ja kuvata lyhyesti alueen geologista historiaa ja geologisia muodostumia, biologiaa ja kulttuuria, 3) määritellä maankäyttöä koskevia toimenpiteitä geologisten muodostumien, alueen luonnon ja kulttuurimaisemien suojelemiseksi ja 4) aikaansaada maailmanperintöarvosta kehitystekijä, jolla parannetaan alueen laatua asuinympäristönä ja luodaan sinne uusia työtilaisuuksia.

Metsähallitus koordinoi maailmanperintöalueen hallinnointia suunnitelman mukaisesti.