Författare Meriruoho Anna
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2011
Sidantal 54 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 109
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-917-3 (pdf)
Sammandrag

UNESCOn maailmanperintökomitea hyväksyi Merenkurkun saariston maailmanperintöluetteloon vuonna 2006, ja Merenkurkun saaristo muodostaa yhdessä Höga Kustenin kanssa luonnonperintökohteen.

Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen ensimmäinen luontomatkailusuunnitelma laadittiin yhdessä sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Suunnitelma toimii Merenkurkun saariston matkailun ja virkistyskäytön kehittämisen apuvälineenä. Suunnitelman tavoitteena on kehittää Merenkurkun saaristoa kestävän matkailun kohteena niin, että alueen luonto- ja kulttuuriarvot säilytetään ja paikallisyhteisön sosiaalinen kudos ei kärsi. Suunnitelma sisältää menetelmän, jolla matkailun aiheuttamia taloudellisia, sosiokulttuurisia ja ekologisia vaikutuksia jatkossa seurataan ja matkailun kestävyys turvataan.

Merenkurkun saariston matkailullisiksi vetovoimatekijöiksi tunnistettiin jääkauden muokkaama maisema, monimuotoinen luonto, rikas paikalliskulttuuri sekä kävijöiden hyvinvointia tukevat palvelut ja harrastusmahdollisuudet. Merenkurkun saaristo onkin houkutellut jo pitkään lähiseudun asukkaita viettämään lomaa ja veneilemään alueella. Maailmanperintöalueen matkailu on säilynyt pienimuotoisena, vaikka alueelle on arvioitu suuntautuvan vuosittain 338 000 käyntiä. Kävijöiden rahankäytöstä maailmanperintöalueen kuntiin aiheutuviksi paikallistaloudellisiksi vaikutuksiksi on laskettu 20,9 miljoonaa euroa ja 250 henkilötyövuotta vuonna 2010.

Merenkurkun saaristolle laaditun vision 2020 mukaan se on geologisten ja maisemallisten arvojensa takia ainutlaatuinen ja laajalti tunnettu maailmanperintökohde, joka tarjoaa asukkailleen viihtyisän ja vetovoimaisen elinympäristön sekä aitoja elämyksiä vierailijoille. Merenkurkun saariston matkailun kehittämisessä panostetaan matkailupalveluiden laadun parantamiseen, maailmanperintöarvojen esiin tuomiseen ja paikallisuuden kunnioittamiseen. Alueen opastusta, asiakaspalvelua ja yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistetään. Tuotekehityksessä luodaan maailmanperintöarvoja vahvistavia tuotteita asiakaslähtöisesti. Myös maailmanperintöalueen tunnettuutta sekä saavutettavuutta parannetaan. Paikallisyhteisölle tarjotaan osallistumismahdollisuuksia kaikessa matkailun suunnittelussa, tuotannossa ja kehittämisessä.