Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2011
Sidantal 24 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Tämän esitteen sisältö pohjautuu sähköiseen julkaisuun ”Metsähallituksen metsätalouden ympäristöopas”. Ympäristöoppaaseen on koottu luonnon monimuotoisuuden ja metsien ekosysteemipalveluiden turvaamiseen liittyvät ohjeet. Opas on laadittu yhteistyössä WWF Suomen kanssa.