Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sidantal 34 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Metsähallitus on selvittänyt ympäristöministeriön toimeksiannosta, millä edellytyksillä Sipoonkorven alueesta voidaan muodostaa kansallispuisto. Luonnonsuojelualueiden ja kansallispuistojen perustamiseen liittyvä lainsäädäntö on määritelty luonnonsuojelulain 10, 11 ja 22 §:ssä. Aluetta on tarkasteltu myös osana pääkaupunkiseudun viherkehää ja kansallispuistoverkostoa. Sipoonkorven metsäalueen ja sen eteläpuolisten merenlahtien suojeluarvojen turvaamisen sekä lisääntyvän virkistyskäytön ja lähistön rakentamispaineiden yhteensovittaminen on vaativa tehtävä. Alueen arvot joudutaan ottamaan huomioon mm. kaavoituksessa, suojelusäädöksissä ja virkistyskäyttöä palvelevassa ja ohjaavassa infrastruktuurissa. 

Yhteiskunnan omistamien suojelualueiden mahdollisena toteutustapana on tarkasteltu neljää vaihtoehtoa:

  • erilliset luonnonsuojelualueet (VE 0) 
  • yksinomaan valtion maanomistukseen perustuva kansallispuisto (VE 1) 
  • kansallispuisto, johon voitaisiin liittää kuntien omistamia maakuntakaavassa merkittyjä suojelu-, virkistyskäyttö- ja metsätalousalueita luonnonsuojelulain 22 §:n mukaisesti siten, että ne jäisivät kuntien omistukseen (VE 2) 
  • kansallispuisto, johon liitettäisiin Natura 2000 -verkoston alueita luonnonsuojelulain 22 §:n mukaisesti myös moottoritien E75 eteläpuolelta (VE 3).