Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sidantal 41 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 82
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-803-9 (pdf)
Sammandrag

Suunnitelma koskee Metsäkylän Natura 2000 -aluetta, joka sijaitsee Oulun läänissä Taivalkosken kunnan eteläosassa. Natura-alue muodostuu kolmesta osa-alueesta: Katajavaara (643 ha), Hurunvaara–Koppelorämeä–Seimivaara (1 745,6 ha) ja Huokausvaara (281,9 ha). Natura-alueen yhteispinta-ala on noin 2 671 ha. Suunnittelualue sisältää myös muutamia Natura-rajauksen ulkopuolisia kohteita, jotka on varattu suojeluun. Nämä mukaan lukien suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 2 744 ha.

Suunnittelualue on lähes kokonaisuudessaan vanhojen metsien suojeluohjelma-aluetta. Osa siitä kuuluu myös soidensuojeluohjelmaan. Alue tullaan perustamaan lakisääteiseksi suojelualueeksi.

Natura-luontotyypeistä suunnittelualueella esiintyy pinta-alallisesti eniten boreaalisia luonnonmetsiä, aapasoita ja puustoisia soita, jotka kuuluvat myös luontodirektiivissä määriteltyihin erityisen arvokkaisiin luontotyyppeihin. Alueen suojelullista merkittävyyttä lisäävät myös siellä esiintyvät lehdot ja letot. Lajistonsa puolesta suunnittelualue on erittäin arvokas; erityisesti rehevien kasvupaikkojen lajistossa on useita uhanalaisia sekä harvinaisia kasvi- ja sienilajeja. Alue kuuluu useiden uhanalaisten tai harvinaisten lintulajien pesimä- tai levähdyspaikkoihin. Nisäkäslajeista esiintyy mm. liito-oravaa, joka on luontodirektiivissä määritelty ensisijaisesti suojeltavaksi lajiksi.

Hoito- ja käyttösuunnitelman keskeisimpänä tavoitteena on alueen säilyttäminen mahdollisimman luonnontilaisena sekä luontotyyppien ja lajiston säilymisen turvaaminen. Aiemmin metsätalouskäytössä olleiden ojitettujen soiden palautumista luonnontilaan pyritään nopeuttamaan ennallistamisen avulla.

Suunnittelualueen luontomatkailullinen merkitys on vähäinen. Paikallisille asukkaille virkistyksellinen arvo on kuitenkin suuri mm. metsästyksen, marjastuksen ja retkeilyn muodossa. Suunnitelmassa turvataan paikallisten asukkaiden perinteiset käyttöoikeudet alueella.

Suunnitelman laatimisessa on noudatettu osallistavan suunnittelun periaatteita. Suunnitelma on laadittu ajalle 2009–2018.

Elektronisk publicering