Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2024
Sidantal 22 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Hållbart skogsbruk i statens mångbruksskogar baserar sig på anvisningarna i Skogsbruk Ab:s miljöguide, där man finner råd om naturhänsynen under olika praktiska åtgärder från avverkningar till vägbyggande.

I denna broschyr ges en sammanfattning av miljöguidens innehåll samt principerna för att beakta mångfalden i Skogsbruk Ab:s verksamhet.