Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sidantal 4 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

I en utredning som har gjorts på uppdrag av miljöministeriet anser Forststyrelsen att det skulle vara ändamålsenligt att grunda en nationalpark i Sibbo storskog. Storskogen uppvisar mångsidiga naturvärden och skulle bilda ett värdefullt tillägg till nätverket av nationalparker. Eftersom besökarantalet och kommunernas tillväxttryck är stort, bör områdets naturvärden skyddas och friluftstjänster utvecklas. Grundandet av en nationalpark skulle möjliggöra dessa strävanden.