Författare Aapala Kaisu, Similä Maarit, Penttinen Jouni (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sidantal 301 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 188
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-025-3 (painettu), 978-952-295-026-0 (pdf)
Sammandrag

Ekosysteemien ennallistaminen on noussut kansainvälisesti merkittäväksi keinoksi hillitä luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä ja ylläpitää ekosysteemipalveluja. Suomessa metsien ja soiden ennallistaminen on vakiintunut suojelualueiden hoitomenetelmäksi Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman METSOn käynnistyttyä vuonna 2003. Myös EU:n Life-hankerahoituksella on keskeinen rooli suojelualueiden soiden ennallistamisen rahoittamisessa.

Ennallistamisella tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden avulla ihmistoiminnan takia heikentynyt, vahingoittunut tai tuhoutunut ekosysteemi pyritään palauttamaan mahdollisimman lähelle luonnontilaa. Ennallistamisen tavoite on lajien elinympäristöjen ja luontotyyppien laadun parantaminen ja sitä kautta sekä lajien että luontotyyppien uhanalaistumisen hidastaminen ja pysäyttäminen. Tämä on tärkeää etenkin Etelä-Suomessa, missä suurin osa soista on ojitettu.

Tähän oppaaseen on koottu 25 vuoden aikana kertynyt ojitettujen soiden ennallistamiseen liittyvä tietotaito. Oppaassa kuvataan pääpiirteissään luonnontilaisen suon toiminta ja miten ojitus muuttaa sitä. Oppaassa esitellään tavallisimmat soiden ennallistamisen menetelmät ja tarkempina esimerkkeinä yli 21 tavalla tai toisella vaativaa ennallistamiskohdetta. Oppaassa tarkastellaan ennallistamisen ympäristövaikutuksia ja kuvataan lyhyesti kulttuuriperinnön huomioiminen. Asiantuntijoiden kirjoittamissa tietolaatikoissa perehdytään mm. uusimpiin soiden ennallistamiseen liittyviin tutkimustuloksiin ja soilla elävien eliöryhmien erityispiirteisiin.

Opas on tarkoitettu ojitettujen soiden ennallistajille. Oppaan pohjana oleva ennallistamiskokemus on kertynyt etupäässä luonnonsuojelualueiden soiden ennallistamisesta. Tätä opasta voidaan hyvin soveltaa soiden ennallistamiseen myös luonnonsuojelualueiden ulkopuolella.

Upplagan har utgått
Mera information

Oppaan kirjoittamiseen ja kommentointiin osallistui yli 60 asiantuntijaa Metsähallituksesta, Suomen ympäristökeskuksesta, Jyväskylän yliopistosta, Itä-Suomen yliopistosta, Metsäntutkimuslaitoksesta, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta ja kahdeksasta muusta organisaatiosta.