Författare Pulkkinen Tuuli, Kalliomäki Jonna
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2020
Sidantal 53 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 258
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-337-007-2 (pdf)
Sammandrag

Oulangan kansallispuisto sijaitsee Kuusamon ja Sallan kunnissa, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntien alueella. Itäpuolelta puisto rajautuu Venäjän rajaan ja Paanajärven kansallispuistoon. Oulangan kansallispuisto on perustettu vuonna 1956 ja on pinta-alaltaan 290 km². Vuonna 2019 puistossa vieraili 189 337 kävijää.

Oulangan kansallispuiston kävijätutkimus toteutettiin kesällä 2019 ja talvella 2020. Vastauksia saatiin 917 kappaletta, joista suurin osa vilkkaimpien kesäkuukausien aikana. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kansallispuiston kävijärakennetta, kävijöiden virkistysmotiiveja, kävijätyytyväisyyttä, kävijöiden rahankäyttöä ja paikallistaloudellisia vaikutuksia sekä kävijöiden kokemia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia.

Kävijätutkimukseen vastanneista 88 % oli suomalaisia, joista 85 % oli kotimaisia matkailijoita ja 3 % paikallisia asukkaita. Ulkomaalaisia kävijöitä vastaajista oli 12 %. Enimmäkseen vastaajat liikkuivat 2-5 hengen seurueissa, jotka useimmiten koostuivat oman perheen jäsenistä. Oulangan kansallispuisto oli useimmiten yksi suunnitelluista kohteista matkan aikana (53 %), tosin monelle kansallispuisto oli myös matkan ainoa tai tärkein kohde (40 %). Päiväkävijöitä vastanneista oli hieman enemmän kuin yöpyjiä. Päiväkävijät viettivät alueella keskimäärin 4,4 tuntia ja yöpyjät 3,1 vuorokautta.

Oulangan kansallispuiston valtakunnallisesti vertailukelpoinen kävijätyytyväisyysindeksi on 4,26 (asteikko 1-5). Tyytyväisimpiä kävijät olivat luonnonympäristöön, palveluiden määrään, reitteihin ja rakenteisiin sekä maiseman vaihtelevuuteen. Heikoimmat keskiarvot kävijätyytyväisyyden osalta saivat tiestö, yrittäjien tuottamat palvelut sekä Metsähallituksen alueen palvelut sosiaalisessa mediassa. Vastanneet eivät kokeneet merkittäviä häiriötekijöitä vierailunsa aikana.

Kävijätutkimuksen mukaan kävijät käyttävät keskimäärin 153 euroa käyntikertaa kohden Oulangan kansallispuistossa ja sen lähialueilla. Eniten rahaa käytettiin majoittumiseen. Oulangan kansallispuiston paikallistaloudelliset vaikutukset olivat noin 27 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutukset 210 henkilötyövuotta vuonna 2019.

Mera information

Julkaisun liite 2 Kyselylomake ei ole saavutettava.