Författare Ahola Antti, Kivistö Katriina
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sidantal 49 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 133
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-774-2 (pdf)
Sammandrag

Oulangan kansallispuisto sijaitsee Koillismaalla, Kuusamon ja Sallan kuntien alueella. Oulangalla tehtiin elokuun 2009 aikana yritystutkimus, jolla selvitettiin alueella toimivien Metsähallituksen yhteistyöyritysten toimintakenttiä sekä Oulangan kansallispuiston merkitystä yritysten toiminnassa. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään kansallispuiston hoidon ja käytön suunnittelussa, virkistyskäytön kehittämisessä sekä alueelle vuonna 2010 valmistuvassa luontomatkailusuunnitelmassa.

Yritystutkimuksessa haastateltiin 17 Oulangan kansallispuistoa liiketoiminnassaan käyttävää Metsähallituksen yhteistyöyritystä. Yritysten yleisimmät toimialat olivat virkistys-, viihde- ja ravitsemispalvelut. Yli puolet yritysten asiakkaista oli suomalaisia. Yrityksissä toimi keskimäärin 6 vakituista ja 11 määräaikaista työntekijää. Yritykset työllistivät yhteensä 247 henkilöä.

Oulangan kansallispuistoa toiminnassaan käyttäneistä yrityksistä yli 80 % arvioi kansallispuiston merkityksen olevan yrityksen toiminnalle melko suuri tai erittäin suuri. Yleisimpiä yritysten tarjoamia aktiviteetteja olivat koskenlasku ja kalastus. Oulangan alueen palveluista parhaiksi arvioitiin rakenteiden ja reittien turvallisuus sekä tulentekopaikat ja muut palvelurakenteet maastossa. Heikoimmat arviot saivat erityisryhmien palvelut sekä maasto-opasteet.

Matkailun toimialan edellytykset koettiin melko hyviksi. Yli puolet yrityksistä arvioi tekevänsä keskimääräistä enemmän yhteistyötä alueen muiden yritysten kanssa. Yhteistyö Metsähallituksen kanssa koettiin melko hyväksi. Kestävän luontomatkailun periaatteita yritykset pitivät hyväksyttävinä ja toteuttamiskelpoisina.

Lähes 90 % yrityksistä arvioi toimintansa kasvavan tulevaisuudessa. Yli 70 % yrityksistä arvioi Oulangan kansallispuiston merkityksen tulevaisuudessa melko tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi. Kaiken kaikkiaan yritykset näkivät jo taantuman yli, sillä reilusti yli puolet arvioi alueen matkailun kasvavan tulevaisuudessa vähintäänkin jonkin verran.