Författare Laulumaa Vesa
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 38 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 245
ISSN-L 1235-6549
ISBN 978-952-377-096-6 (pdf)
Sammandrag

Tutkija Vesa Laulumaa ja tutkimusavustaja Antti Laitinen tekivät Metsähallituksen tilauksesta arkeologisen päivitysinventoinnin Päijänteen kansallispuistossa 12.–16.9.2022. Päijänteen kansallispuisto sijaitsee Padasjoen, Asikkalan ja Sysmän kuntien alueella Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa.

Päivityksessä tarkastettiin 36 kpl Museoviraston ylläpitämässä muinaisjäännösrekisterissä olevaa kohdetta ja 23 kpl Metsähallituksen Rakenteiden, reittien ja arkeologisten kohteiden tietojärjestelmässä eli Pavessa olevaa kohdetta. Inventoinnissa dokumentoitiin muinaisjäännösten tämänhetkinen kunto, tarkastettiin niiden muinaisjäännöstyyppi ja paikkatiedot. Lisäksi tarkastettiin vuoden 2009 inventoinnissa epämääräisiksi jääneitä kohteita tavoitteena määritellä ne joko kiinteiksi muinaisjäännöksiksi tai muiksi kulttuuriperintökohteiksi. Päivitysinventoidut kohteet sijaitsevat saarissa, lukuun ottamatta Pulkkilanharjua, joka kuuluu mantereeseen kansallispuiston kaakkoisreunassa. Saaria oli yhteensä 15.

Ennestään tunnettujen muinaisjäännösten kohdalla muinaisjäännösrekisterin tiedot olivat suurimmaksi osaksi paikkansa pitäviä ja tiedot täydentyivät lähinnä alakohteiden, mm. röykkiöt, kuopat ja hiilimiilut, paikkatiedoilla sekä muinaisjäännösten aluerajauksilla, jotka olivat usein puutteellisia. Metsähallituksen Pave-järjestelmän kohteiden tarkastuksissa lisättiin myös alakohteita ja tarkastettiin kohteiden luonnetta. Monet Pave:n kohteista ovat selvästi arkeologisesti nuoria, 1900-luvulta, nuorin vuodelta 1974. Joukossa on kuitenkin kuoppakohteita, joiden ikää on vaikea arvioida. Näiden osalta on muutamissa suositeltu yhdenmukaisuuden takia kohteen luokittelua muinaisjäännökseksi.