Författare Heikkonen Annakaisa
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sidantal 98 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 69
ISSN-L 1239-1670
ISBN 978-952-295-084-0 (painettu), 978-952-295-085-7(pdf)
Sammandrag

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on ollut selvittää, miten Internet-pohjaisia osallistuvan paikkatiedon sovelluksia voidaan hyödyntää Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelussa sidosryhmien uutena osallistamismenetelmänä Lapissa. Opinnäytetyössä on pyritty selvittämään Metsähallituksen kannalta keskeisiä haasteita, mahdollisuuksia ja käytännön toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä, jotka liittyvät osallistuvan paikkatiedon sovellusten hyödyntämiseen.

Opinnäytetyön ensimmäisen osion muodostaa kirjallisuuskatsaus, jossa kuvataan Internet-pohjaisten osallistamista tukevien paikkatietosovellusten ja -menetelmien käyttöä muissa vastaavissa osallistavissa suunnittelutilanteissa ja niiden käytöstä saatuja kokemuksia paikallisen tiedon keräämisessä. Opinnäytetyön toisen osion muodostaa Internet-pohjaisen karttakyselyn sisällön ja toteutustavan suunnittelu Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelua varten Lapin alueelle. Karttakyselyn suunnittelussa on hyödynnetty Metsähallituksen ja sidosryhmien edustajien teemahaastatteluita.

Työn tuloksena on esiselvitys, jota Metsähallitus voi hyödyntää suunnitellessaan karttakyselyn käyttöä sidosryhmien uutena osallistamismenetelmänä. Opinnäytetyössä laadittu karttakysely on tallennettu Harava-kyselypalveluun sähköisessä muodossa niin, että se on Metsähallituksen käytettävissä ja vapaasti muokattavissa. Opinnäytetyössä suositellaan, että laadittua karttakyselyä testataan ensi vaiheessa Länsi-Lapissa paikallistason sidosryhmien osallistamisessa, ja testauksessa saatujen kokemusten perusteella harkitaan kyselyn käytön laajentamista.

Opinnäytetyön kuvat on toteutettu kuvan kaappauksina, mikä aiheuttaa kuviin epätarkkuutta.

Upplagan har utgått
Mera information

Painetussa julkaisussa on virheellisesti sarjanumerona 68.