Författare Siira Heidi, Sulkava Pekka
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2019
Sidantal 66 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 165
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-295-232-5 (painettu), 978-952-295-233-2 (pdf)
Sammandrag

Pallas-Yllästunturin kansallispuiston on Suomen suosituin kansallispuisto. Sen monipuolinen ja puhdas luonto sekä kattava reitti- ja taukopaikkaverkosto houkuttelevat kävijöitä, ja vuonna 2018 käyntejä oli 549 200. Kasvillisuudeltaan monimuotoiset lehto- ja havumetsät, suot, vesistöt ja paljakat kätkevät sisälleen runsaan eliölajiston. Tunturi-Lapissa on myös tutkitusti maailman puhtain ilma. Näiden luontoarvojen säilyttäminen tuleville sukupolville on Metsähallituksen ja kaikkien aluetta käyttävien yhteinen velvollisuus ja kestävän toiminnan arvoinen asia.

Luontomatkailusuunnitelman tavoitteena on varmistaa kansallispuiston perustamistavoitteiden, suojelualueiden hoidon ja käytön sekä kestävän matkailun periaatteiden toteutuminen Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa. Suunnitelmassa arvioidaan luontomatkailun nykytilaa, tunnistetaan kehittämistarpeita sekä esitetään tarvittavia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kuluneen viiden vuoden aikana kansallispuiston alueella on mm. kunnostettu 28 km reittiverkostoa ja lähes 100 eri rakennetta, uudistettu käyttösuunnitelmia, parannettu ja monipuolistettu luontokeskusten tarjontaa ja toimintaa, tuettu kymmeniä eri tapahtumia, rakennettu kansallispuiston brändiä ja koulutettu yli 60 kansallispuisto-opasta. Lisäksi kansallispuisto on saanut EUROPARC Charter 1 -tason luontomatkailusertifikaatin.

Luontomatkailu on megatrendi ja kansallispuistot isoja alueellisia vetovoimatekijöitä. Pallas-Yllästunturin kansallispuiston käyntimäärän kasvu on ollut ripeämpää kuin on arvioitu. Perusylläpitorahoituksen määrän varmistaminen kestävälle tasolle tulee olemaan lähitulevaisuuden tärkeimpiä haasteita kansallispuiston tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kansallispuiston visio vuoteen 2025 on olla vastuullisten luontoelämysten edelläkävijä monimuotoisen luonnon puolesta. Kansallispuiston palvelukokonaisuus integroituu yhä tiiviimmin matkailukylien palveluihin edistäen laadukasta ja vastuullista matkailua. Kansallispuisto haluaa olla näkyvä, aito, tunnettu ja arvostettu kestävän luontomatkailun edelläkävijä sekä haluttu kumppani.

Seuraavien viiden vuoden aikana kansallispuistossa tuotetaan monipuolisia, innostavia ja elämyksellisiä virkistyskäytön ja retkeilyn palveluita. Reittejä tuotteistetaan, vastuulliseen toimintaan ja siitä viestimiseen panostetaan, yritysyhteistyötä kehitetään ja reittien, rakenteiden ja palvelun tason ylläpitämistä jatketaan.

Pallas-Yllästunturin kansallispuiston luontomatkailusuunnitelma toteutettiin osana Pallas-Ylläs TOBE 1 -hanketta vuonna 2018.

Mera information

Julkaisusta on otettu pieni painos Metsähallituksen omaan käyttöön.