Författare Niikkonen Tiina
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2006
Sidantal 57 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 79
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-521-3 (pdf)
Sammandrag

Parikkalan Siikalahti on Suomen merkittävin lintujärvi niin pesimäalueena kuin muutonaikaisena levähdysalueena. Se sijaitsee Laatokan Karjalan lehtovyöhykkeellä Itä-Suomessa. Siikalahti kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan, Natura 2000 -verkostoon ja kansainväliseen Ramsarin kosteikkosopimukseen. Aluetta hallinnoi Metsähallitus.

Parikkalan Siikalahden lintuveden kävijätutkimuksessa 2003-2004 selvitettiin alueen kävijämäärä, kävijärakenne, alueella käyntiin liittyviä tietoja, kävijätyytyväisyyttä, mielipiteitä lintuveden luonnonhoidosta ja tietoja kävijöiden lintuharrastuksesta. Lisäksi tarkasteltiin, onko alueen luonnonsuojelun ja virkistyskäytön välillä ristiriitaa. Kävijämäärät kartoitettiin kävijälaskureilla ja muita tietoja selvitettiin kävijäkyselyllä. Kyselyyn saatiin 358 hyväksyttävää vastausta.

Siikalahden kävijämäärä on kasvanut viime vuosina. Vuonna 2004 Siikalahdella taltioitiin yli 8 000 käyntikertaa. Lisääntynyt kävijämäärä edellyttää vanhan palveluvarustuksen parantamista ja uuden rakentamista. Luonnonsuojelu ja virkistyskäyttö voidaan sovittaa yhteen huomioimalla arvokkaiden ja häiriölle alttiiden pesivien lintulajien reviirien suojavyöhykkeet uuden palveluvarustuksen suunnittelussa. Lisäksi näiden lajien seurantaa tulee jatkaa.

Siikalahden kävijöistä yli 90 % on suomalaisia. Päiväkävijöitä on 86 % ja luontomatkailijoita, jotka yöpyvät Siikalahdella, 14 % kävijöistä. Kävijöiden tärkeimmät harrastukset ovat luonnontarkkailu ja lintuharrastus. Lintuharrastajia kävijöistä on noin 60 %. Suurin osa kävijöistä on Uudenmaalta, seuraavaksi eniten heitä tulee Etelä-Karjalasta ja Etelä-Savosta. Siikalahden arvokas luonto ja sijainti alle 450 km:n päässä Helsingistä ja Oulusta tekevät siitä kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimaisen luontomatkailukohteen, jonka luontomatkailupotentiaalia ei ole vielä täysin hyödynnetty.

Metsähallituksen vertailukelpoinen kävijätyytyväisyysindeksi oli melko hyvä. Palveluiden ja harrastusmahdollisuuksien monipuolistaminen, markkinointi sekä yhteistyö alueen matkailuyrittäjien kanssa tarjoaisi mahdollisuuden lisätä Siikalahden kävijämääriä ja alueen virkistyskäytön aluetaloudellista merkitystä.