Författare Lindgren Leif
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2001
Sidantal 228 s.
Språk
english
suomi
svenska
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 127
ISSN-L 1235-6549
ISBN 952-446-313-x (painettu)
Sammandrag

Perinnebiotooppeja seurataan pysyvillä näytealoilla Jungfruskärillä, Stora Hästössä, Bärskärillä, Boskärillä, Hundskärillä, Yxskärillä ja Höglandissa. Näytealat perustettiin vuosina 1975, 1981 ja 1988.Tulokset osoittavat, että perinnebiotooppien hoito on ollut tuloksellista. Hoitoon on kuulunut puuston ja pensaskerroksen raivausta laidunmaaksi. Lehdesniityillä on tehty myös kevätsiivouksia, niittoa ja lehdestämistä. Kasvillisuus on kehittynyt monimuotoisemmaksi toivotulla tavalla. Putkilokasvien lajimäärä on selvästi kasvanut kaikilla hoidetuilla näytealoilla. Niittykasvien määrä on kasvanut ja muiden lajien pääsääntöisesti vähentynyt. Tulokset osoittavat, että umpeenkasvaneiden kosteiden niittyjen ja lehdesnniittyjen entistäminen kosteaksi kalkkipitoiseksi lupikkaniitytksi kestää noin 30–50 vuotta riippuen hoidon tehokkuudesta. Tuoreiden ja kuivien perinneympäristöjen entistäminen näyttäisi olevan jonkin verran nopeampaa.

Putkilokasvien seuranta Jungfruskärillä ja Boskärillä osoittaa, että vaateliaat uhanalaiset niitty- ja hakakasvejavoidaan suojella tehokkaalla hoidolla. Kahdessakymmnessä vuodessa voidaan, ainakin paikallisesti, saavuttaa näiden lajien suotuisan suojelun taso.