Författare Korkalainen Heikki
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sidantal 48 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 194
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-043-7 (pdf)
Sammandrag

Vuonna 1956 perustettu Petkeljärven kansallispuisto sijaitsee Itä-Suomessa, Pohjois-Karjalassa, Ilomantsin kunnassa. Kansallispuiston pinta-ala on 6,7 km2. Vuosittain Petkeljärvellä vierailee lähes 20 000 kävijää.

Petkeljärven kansallispuiston kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 15.5.–30.8.2011. Tutkimuksella selvitettiin puiston kävijärakennetta ja käytön alueellista jakautumista sekä kartoitettiin kävijöiden harrastuksia, kokemuksia ja mielipiteitä puiston hoidosta ja kehittämistarpeista. Lisäksi selvitettiin kävijöiden rahankäyttöä ja sen paikallistaloudellisia vaikutuksia.

Tärkeimpiä syitä saapua Petkeljärven kansallispuistoon olivat luonnon kokeminen, maisemat ja rentoutuminen. Kansallispuistossa harrastetuista aktiviteeteista suosituimmat olivat luonnosta nauttiminen, maiseman katselu ja kävely. Puistossa harrastettiin myös muun muassa melontaa, luontovalokuvausta ja marjastusta.

Kävijöistä 41 % oli päiväkävijöitä ja 59 % yöpyi alueella. Suurin kävijäryhmä oli 45–54-vuotiaat. Puistossa vierailleista oli 11 % paikallisia asukkaita, 74 % kotimaisia ja 16 % ulkomaisia matkailijoita. Kotimaasta eniten kävijöitä saapui Helsingistä, Ilomantsista ja Joensuusta. Useimmiten puistoon saavuttiin 2–5 hengen ryhmässä, joka koostui oman perheen jäsenistä.

Kävijöiden odotukset täyttyivät kansallispuistokäynnillä hyvin. Käytettyjen palveluiden laatuun ja määrään oltiin tyytyväisiä. Erityisesti maiseman vaihtelevuus, pysäköintipaikat ja yleinen siisteys keräsivät kiitosta. Eniten kehitettävää olisi aluetta koskevissa Metsähallituksen verkkosivuissa, lähialueen tiestössä sekä tulentekopaikoissa ja laavuissa. Myös välinevuokrausta voisi kehittää.

Edellinen kävijätutkimus Petkeljärven kansallispuistossa tehtiin vuonna 2005. Kävijätyytyväisyys nousi aiemmasta kävijätutkimuksesta kansallispuiston parantaessa joka osa-alueella.

Petkeljärven kansallispuiston kävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset kokonaisvaikutukset olivat noin 930 000 euroa ja 13 henkilötyövuotta.