Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2007
Sidantal 101 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 31
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-580-9 (painettu), 978-952-446-581-6 (pdf)
Sammandrag

Petkeljärvi–Putkelanharjun sekä Puohtiinsuon Natura-alueet sijaitsevat Ilomantsin kunnassa Pohjois-Karjalassa. Alueille ovat leimallisia harjumuodostumat, keidas- ja aapasuot, lettoiset suot sekä pienvedet. Valtionmaiden pinta-ala on 3 485 ha, josta 670 ha on Petkeljärven kansallispuistoa. Yksityisten suojelualueiden pinta-ala on 104 ha.

Petkeljärvi–Putkelanharjun Natura-alue on pinta-alaltaan 3 417 ha ja sen toteutustapana ovat luonnonsuojelulaki, maa-aines- ja rakennuslaki sekä vesilaki. Puohtiinsuon Natura-alueen kokonaispinta-ala on 891 ha ja toteutustapana ovat luonnonsuojelulaki ja rakennuslaki. Metsähallituksella on Petkeljärvi–Putkelanharjun maastossa suojelutarkoituksiin varattuja maa- ja vesialueita yhteensä 2 707 ha, josta 2 406 ha on Natura-ohjelmarajauksen sisällä. Puohtiinsuon maastossa suojeluun varattuja maa- ja vesialueita on yhteensä 778 ha, joista Natura-alueella on 646 ha. Tämä hoito- ja käyttösuunnitelma on Metsähallituksen omaa toimintaa varten laadittu ohje sekä Natura-alueet kokonaisuudessaan kattava suunnitelma.

Petkeljärven kansallispuistossa on leirintäalue, kahvila-ravintola sekä luontotupa. Alueella kulkee Taitajan taival -niminen reitti, jota pidetään Pohjois-Karjalan vanhimpana vaellusreittinä. Harjumaastossa on historiallisen ja esihistoriallisen ajan jäänteitä, kuten keskiaikainen tai rautakautinen mäkilinna, kaksi kivikautista asuinpaikkaa sekä 20 kilometrin matkalla toisen maailmansodan aikaisten rakenteiden jäänteitä.

Tässä suunnitelmassa osoitetaan muutamia luonnonhoitokohteita sekä esitetään palvelurakenteiden kehittämistä.