Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 99 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 183
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-377-058-4 (pdf)
Sammandrag

Pinkjärven ja Lastensuon Natura 2000 -alueet sijaitsevat Satakunnassa, Eurajoen ja Luvian kunnissa. Maantieteellinen sijainti on Porin ja Rauman puolivälissä valtatie E8:n varrella. Pinkjärven pinta-ala on 1 679,30 ha ja Lastensuon 278,50 ha. Pinkjärvi on Länsi-Suomen mittakaavassa erityisen laaja yhtenäinen ja erämainen metsäalue, joka kätkee sisäänsä paikoin hyvin arvokkaita reheviä luonnonmetsiä, edustavia korpia sekä maisemaltaan kaunista rakentamatonta järvenrantaa. Alueella aiemmin harjoitettu ja pitkään jatkunut intensiivinen metsänhoito näkyy kuitenkin Pinkjärven metsissä ja soissa edelleen. Pinkjärvi on ennallistamishistoriallinen kohde, jossa ennallistaminen on aloitettu jo 1990-luvulla. Alueelta löytyy myös harvinaista vanhojen metsien lajistoa. Pinkjärvi on maakunnallisesti merkittävää luonnonrauha-aluetta ja sijaitsee maakuntakaavan matkailun kehittämisen kohdealueella. Pinkjärvi on myös Satakunnan luontomatkailuohjelmassa maakunnallisesti tärkeä, luontomatkailupotentiaalia omaava luontomatkailualue. Pinkjärven virkistyskäyttö on vilkasta johtuen mm. vastaavan laajan yhtenäisen metsäalueen harvinaisuudesta Satakunnan – Varsinais-Suomen rannikkoseuduilla sekä alueen sijainnista Satakunnan isoimpien kaupunkien, Porin ja Rauman, lähivirkistysalueena. Alue on tärkeä hirvieläinten metsästysalue, ja myös kalastus on suosittua. Pinkjärveltä löytyy lisäksi arvokasta kulttuuriperintöä; Saukonniemen vuokrahuvila on maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö.

Lastensuo on tärkeä osa harvahkoa Satakunnan – Varsinais-Suomen soidensuojeluverkkoa. Se on kahden konsentrisen keidassuon kompleksi, jonka laiteilla on poikkeuksellisesti myös rehevämpää suokasvillisuutta. Alue on erittäin tärkeä suolinnuston suojelun kannalta. Lastensuo on soidensuojelun perusohjelman kohde vuodelta 1977. Lastensuo on myös maakunnallisesti merkittävää luonnonrauha-aluetta sekä tärkeä hirven metsästykselle ajoalueena. Lastensuolla ei ole retkeilyn palveluita.

Suunnitelmassa on analysoitu keskeisiin arvoihin kohdistuvat uhat ja asetettu päämäärät, tavoitteet ja toimenpiteet uhkien torjumiseksi ja alueiden kehittämiseksi.

Suunnitelman päämäärinä ovat 1) alueiden metsien ja puustoisten soiden luonnontilan sekä lajiston tilan parantaminen, 2) Pinkjärven luonnonrauhan ja siihen liittyvän virkistys- ja lomailukäytön häiriöttömyyden sekä positiivisen luontokokemuksen säilyminen 3) Pinkjärven virkistyskäyttömahdollisuuksien säilyminen hyvällä tasolla ja alueen käyttäminen myös luontomatkailun kohteena.

Alueilla ennallistetaan soita, pienvesiä ja metsiä. Lastensuolla tehostetaan vierasperäisten pienpetojen pyyntiä. Pinkjärvellä inventoidaan myös lajistoa ja luontotyyppejä.

Pinkjärvellä jo olemassa olevaa palveluvarustusta ja maasto-opastusaineistoa ylläpidetään kysynnän mukaan ja laatua parannetaan käytön mukaan pitkällä tähtäimellä. Lastensuon alueelle ei ohjata käyttöä. Pinkjärven luontomatkailua kehitetään kysyntään pohjautuen ja kestävin periaattein yhdessä toimintaympäristön kanssa.

Alueen metsästys- ja kalastuskäytäntöihin ei tule muutoksia. Pinkjärvelle tehdään metsästyksen suunnitelma. Luvattoman toiminnan sekä häiriöiden kitkemiseksi Pinkjärven alueelle laaditaan myös valvontasuunnitelma.

Mera information

Julkaisu ei ole saavutettava, koska suurin osa sisällöstä tulee tietojärjestelmästä, josta tietoja ei tällä hetkellä saa saavutettavassa muodossa. Olennaiset asiat on kerrottu julkaisun alussa olevassa laajassa yhteenvedossa, joka on saavutettava.