Författare Mansikkaviita Riikka (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2019
Sidantal 44 s.
Språk
suomi
ISBN 978-952-295-241-7 (pdf)
Sammandrag

Polku luontoon -hankkeessa kehitettiin ja edistettiin soveltavaa luontoliikuntaa Metsähallituksen Luontopalvelujen ja Soveltava Liikunta SoveLi ry:n yhteistyönä. Kehittämistoiminnan pitkän aikavälin tavoitteiksi määriteltiin terveyttä ja hyvinvointia edistävän luontoliikunnan lisääminen, ainutlaatuisten luontohetkien ja -retkien mahdollistaminen kaikille, luonteva yhdenvertaisuuden edistäminen luontoliikunnan palveluissa sekä entistä laajempi ymmärrys luonnon ja luonnossa liikkumisen merkityksistä erilaisille luonnossa liikkujille.

Luontoliikunta määriteltiin kehittämistoiminnassa varsin laajasti. Luontoliikuntaa voivat olla erilaiset luontoaktiviteetit ja -harrastukset kalastuksesta polkujuoksuun ja lintujen tarkkailusta luontopolulla kelaamiseen. Luontoliikunnan käsitteen voi rinnastaa esimerkiksi ulkoiluun, luonnon virkistyskäyttöön ja luonnossa liikkumiseen. Olennaista on, että toiminta tapahtuu luontoympäristössä.

Kehittämistyön kohderyhmänä olivat sekä apuvälineellä liikkuvat että liikkujat, joiden vamma tai sairaus ei näy päällepäin. Tärkeä kohderyhmä hankkeessa olivat myös terveyden edistämisen ammattilaiset ja asiantuntijat sekä luontoliikuntaa edistävät julkiset toimijat, järjestöt paikallisyhdistyksineen sekä yritykset. Noin miljoona suomalaista tarvitsee liikunnan soveltamista joko jatkuvasti tai tilapäisesti. Vamma tai sairaus voi vaikuttaa merkittävästi liikkumisen mahdollisuuksiin ja esimerkiksi perheiden ja yhteisöjen yhteisiin harrastuksiin.

Polku luontoon -hankkeen päätavoitteina oli selvittää erilaisia polkuja luontoon soveltavan liikunnan näkökulmasta, kuvata eri toimijoiden rooleja luontoliikunnan mahdollistamisessa ja lisäämisessä sekä tunnistaa luontoliikuntaa rajoittavia ja luontoliikuntaan kannustavia tekijöitä. Tärkeä tavoite oli myös luoda entistä laajempia soveltavan luontoliikunnan verkostoja.