Författare Karjalainen Taisto
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sidantal 631 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Metsähallituksen metsätalous teki Posion kunnan ja Ranuan kunnan koillisosan metsätalousmaiden inventoinnin kesällä 2010. Inventoinnin kohteena olivat esihistorialliset ja historiallisen ajan muinaisjäännökset ja kulttuurikohteet. Inventoidun alueen suuruus oli 87 500 hehtaaria. Inventointiaika oli 4 kuukautta.

Kerätty tieto palvelee kulttuuriperintökohteiden säikyttämistä, kunnostamista sekä retkeilyn kehittämistä. Inventointi oli osa Kansallista metsäohjelmaa, joka edellyttää kulttuuriperintökohteiden inventointia Metsähallituksen talousmetsissä.

Ennen inventointia Posiolta tunnettiin 326 Museoviraston määrittelemää muinaisjäännöstä. Inventoinnissa löydettiin 200 uutta kulttuurikohdetta, jotka ovat esihistorialliselta, historialliselta ja uudelta ajalta. Löydetyt kulttuuriperintökohteet liittyvät pääasiallisesti metsätalouden, maatalouden, uiton ja poronhoidon piiriin.

Mera information

KMO Kulttuuriperintöinventointihanke