Författare Karppinen Paula
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2017
Sidantal 74 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 233
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-206-6 (pdf)
Sammandrag

Punkaharjun ja Puruveden tutkimusalue sijaitsee Etelä-Savossa, Saimaalla, Puruveden ja Pihlajaveden välissä. Tutkimusalue käsittää Punkaharjun luonnonsuojelualueen ja Laukansaaren pohjoisosassa sijaitsevat tutkimusmetsät. Puruveden Natura-alueelta mukana ovat Hytermä ja Petrisaari.

Punkaharjun ja Puruveden alueen kävijätutkimuksen aineisto kerättiin kahdessa jaksossa ajalla 29.5.-15.9.2016 ja 11.1.-23.3.2017. Tutkimuksella selvitettiin puiston kävijärakennetta ja käyntien alueellista ja ajallista jakautumista sekä kartoitettiin kävijöiden kokemuksia ja mielipiteitä puiston hoidosta ja kehittämistarpeista. Lisäksi selvitettiin kävijöiden rahankäyttöä ja sen paikallistaloudellisia vaikutuksia sekä kävijöiden kokemia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Saatuja tuloksia verrataan edelliseen, vuosina 2008-2009 alueella samalla menetelmällä toteutettuun kävijätutkimukseen.

Kävijöistä yli puolet (57 %) oli kotimaan matkailijoita. Paikallisia, Savonlinnan matkailualueella pysyvästi asuvia oli neljäsosa vastanneista ja ulkomaalaisia 17 %. Vastanneista hieman yli puolet (53 %) yöpyi tutkimusalueella. Ylivoimaisesti suosituin käyntikohde oli Harjun maisematie, jolla vieraili 51 % vastanneista. Päiväkävijät viipyivät alueella keskimäärin 3,2 tuntia ja yöpyjät keskimäärin 4,1 vuorokautta. Vastanneiden keski-ikä oli 48 vuotta ja suurin kävijäryhmä oli 45-54-vuotiaat. Useimmiten puistoon saavuttiin 2-5 hengen ryhmässä, joka koostui oman perheen jäsenistä.

Tärkeimpiä syitä saapua Punkaharjun ja Puruveden alueelle olivat maisemat, luonnon kokeminen, rentoutuminen, henkinen hyvinvointi ja yhdessäolo oman seurueen kanssa. Suosituimmat harrastukset olivat kävely, luonnon tarkkailu, kahvilassa tai kioskilla käynti, uinti ja eväsretkeily. Omin voimin liikuttiin alueella monin tavoin, yleisimmin kävellen (76 % vastanneista). Keskimäärin alueella käveltiin käynnin aikana 9,9 kilometriä (mediaani 6 km). Talvella kävelyn ohella suosituin harrastus oli retkiluistelu.

Kävijöiden odotukset täyttyivät hyvin. Käytettyjen palveluiden laatuun ja määrään oltiin tyytyväisiä. Kiitosta keräsivät erityisesti uimarantojen siisteys ja yleinen siisteys, pysäköintipaikat, yleinen turvallisuus ja kulttuuriperintökohteet. Eniten kehitettävää olisi jätehuollossa, jossa palautetta kirvoittivat etenkin liian pienet ja täydet roskikset sekä yleisökäymälät.

Punkaharjun ja Puruveden alueen kävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset kokonaisvaikutukset olivat vuonna 2016 noin 10,4 miljoonaa euroa ja 100 henkilötyövuotta. Tästä ulkomaalaisten matkailijoiden osuus oli 1,8 miljoonaa euroa ja 17 henkilötyövuotta. Keskimäärin vastanneet arvioivat kuluttaneen käynnillänsä 119 euroa. Eniten (167 euroa) käynnillään kuluttivat kotimaiset yöpyvät matkailijat. Vähiten (15 euroa) kuluttivat lähialueelta tulevat päiväkävijät.

Mera information

Julkaisuun lisättiin englanninkielinen tiivistelmä 8.12.2017.