Författare Högnäs Tore
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1997
Sidantal 13 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen kehittämisyksikön tiedote 2/1997
ISSN-L 1239-114X
Sammandrag

Suometsien ja muiden heikosti kantavien maiden puunkorjuussa on edelleen suuria ongelmia. Monella alueella tällaisten kohteiden määrä tulee metsien rakenteen vuoksi lähivuosina lisääntymään. Samanaikaisesti ympäristö- ja laatuasiat on hoidettava entistä paremmin. Tämän vuoksi onkin tullut esityksiä aiheeseen liittyvien kokeilujen käynnistämiseksi.

Metsähallituksen kehittämisjaostossa toteutettiin 1980-luvun puolivälissä laaja turvemaiden puunkorjuuseen liittyvä tutkimuskokonaisuus. Käytyjen keskustelujen perusteella näyttää kuitenkin siltä, etttei aikaisemman kokeilutoiminnan tuloksia kaikilta osin tunneta. Sen vuoksi on katsottu aiheelliseksi tehdä asiasta yhteenveto ja sen pohjalta arvoida uusien tutkimusten käynnistämisen tarvetta ja mahdollista suuntaamista.