Författare Lindblom Hanna
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2008
Sidantal 63 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 103
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-652-3 (pdf)
Sammandrag

Saimaan alueen yritystutkimus tehtiin kesän ja syksyn 2007 aikana. Kyselylomake lähetettiin laajalla otannalla yhteensä 70:lle Saimaan alueella toimivalle luontomatkailu- ja majoitusyritykselle. Näistä 33 kpl osallistui tutkimukseen.

Tutkimuksen tavoitteena oli hankkia tietoja tutkimusalueella toimivista yrityksistä ja selvittää matkailuyrittäjien näkemyksiä, kokemuksia ja toiveita Metsähallituksen hallinnassa olevien luonnonsuojelualueiden hyödyntämisestä matkailussa.

Tutkimuksen tulosten perustella Saimaan alueen matkailuyritykset ovat enimmäkseen pieniä, muutaman hengen työllistäviä monitoimiyrityksiä. Työllisyystilanne on nykyisellään hyvä; vain muutaman vastaajan mukaan yrityksessä oli sesonkiaikana työvoimapula. Tutkimukseen osallistuneet yritykset työllistivät alueella noin 150 vakituista ja noin 80 määräaikaista työntekijää. Tyypillinen asiakas oli suomalainen yksityishenkilö. Yhteensä yrityksillä kävi edellisen vuoden aikana noin 192 000 asiakasta. Kävijöistä ulkomaalaisia oli 20 % ja yritysasiakkaita 34 %. Vastaajilla oli melko yhtenevä käsitys yritysasiakkaiden ja ulkomaalaisten asiakkaiden osuuden huomattavasta kasvamisesta lähivuosina.

Lähes 70 % vastanneista yrityksistä on käyttänyt jotain Saimaan alueen suojelualuetta edeltäneen vuoden aikana. Metsähallituksen tarjoamiin palveluihin ja rakenteisiin oltiin melko tyytyväisiä. Kritiikkiä saivat vanhat kanoottilaiturit, Mäntysalon luontopolku ja Koloveden luontotupa sekä tulentekopaikkojen ja laavujen vähäinen määrä. Kaikkiaan yritykset ilmoittivat tehneensä melko vähän yhteistyötä Metsähallituksen kanssa.

Yritykset tarjoavat tyypillisesti vain paria kolmea eri toimintoa. Vastaajat olivat kuitenkin tyytyväisiä työnjakoon muiden yritysten kanssa ja kokivat voineensa erikoistua riittävästi omaan alaansa. Oman toimintansa taloudelliseen kannattavuuteen yrittäjät suhtautuivat varauksellisesti. Parempana matkailun kannattavuus nähtiin valtakunnallisella tasolla. Sen sijaan omiin toimintaedellytyksiin luotettiin. Kunnallisella ja maakunnallisella tasolla yrittäjien toimintaedellytyksiin suhtauduttiin epäilyksellä. Kuitenkin puolet vastanneista kertoi tehneensä yhteistyötä muiden yritysten kanssa; yleensä markkinoinnissa sekä ohjelma- ja majoituspalveluissa.

Metsähallituksen toimintaan oltiin tyytyväisiä ja kestävän luontomatkailun periaatteita pidettiin hyvinä.