Författare Laukkanen Mari
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2009
Sidantal 65 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 64
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-736-0 (pdf)
Sammandrag

Luonto on yksi suomalaisen matkailun keskeisistä vetovoimatekijöistä. Metsähallituksella on Savonlinnan lähialueilla noin 17 000 hehtaaria luonnonsuojelualueita, jotka tarjoavat monia mahdollisuuksia luonnossa virkistäytymiseen ja luontomatkailuun. Yksittäisiä vetovoimaisimpia kohteita ovat Linnansaaren ja Koloveden kansallispuistot, Siikalahden lintukosteikko ja Punkaharjun suojelualue. Saimaan suojelualueilla ja niiden tuntumassa toimii tällä hetkellä noin 70 matkailuyritystä, jotka tarjoavat luontoon liittyviä ohjelma-, välinevuokraus- tai majoituspalveluita.

Luontomatkailusuunnitelmassa on selvitetty luontomatkailun nykytila ja kehittämistarpeet Metsähallituksen hallinnoimiin luonnonsuojelualueisiin liittyen ja määritelty näille alueille matkailu- ja virkistyskäytön toimenpidesuunnitelma vuoteen 2015 asti. Suunnitelmassa on selkeytetty myös eri toimijoiden rooleja seudun luontomatkailussa ja määritelty suunnittelualueen suojelualueille luontomatkailun kestävyyden seurantajärjestelmä.

Luonto ja vesistöt nähdään vetovoimatekijänä ja mahdollisuutena alueellisissa ja paikallisissa matkailustrategioissa. Tässä suunnitelmassa Saimaan suojelualueille asetetun tavoitetilan mukaan suojelualueet muodostavat ympärivuotisen luonto- ja kulttuurimatkailun painopistealueen, joka on Euroopan järvimatkailun kärkikohde. Suojelualueilla noudatetaan kestävän luontomatkailun periaatteita ja toiminnot tapahtuvat luontoarvoja vaarantamatta. Luontomatkailu lisää ymmärrystä alueen luonnon erityispiirteistä ja vastuullisesta käytöksestä luontoa kohtaan. Tavoitteena on myös se, että suojelualueilla kävijöiden viipymä matkailualueella pitenee ja näin koko alue hyötyy.

Luontomatkailuyritysten näkökulmasta kehittämistä vaatii etenkin yhteistyö yritysten ja Metsähallituksen välillä. Rakenteista ja reiteistä saatiin kehitysehdotuksia ja myös matkailijoille suunnattavasta viestinnästä. Näihin liittyviä toimenpiteitä sisällytettiin toimenpidesuunnitelmaan.

Luontomatkailusuunnitelmassa on hyödynnetty alueilta tehtyjä tutkimuksia sekä matkailutoimijoiden näkemyksiä. Suunnitelmaa koostettaessa pidettiin neljä matkailutoimijoille suunnattua tilaisuutta syksyn 2007 aikana.

Mera information

Suunnitelma koskee seuraavia alueita: Linnansaari, Kolovesi, Punkaharju, Pihlajavesi, Siikalahti, Puruvesi ja Kermajärvi.