Författare Tunturi Kristiina
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2008
Sidantal 71 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 96
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-644-8 (pdf)
Sammandrag

Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistot ovat suosittuja päiväretkeily- ja muutaman päivän vaelluskohteita. Alueiden ympäristössä toimii muutamia luontomatkailuyrittäjiä, jotka tarjoavat mm. majoitus-, ravitsemis- ja kioskipalveluita sekä lapsi- ja nuorisotoimintaa. Lisäksi puistoihin tuovat asiakkaitaan elämysmatkailutyyppiset luontomatkailuyrittäjät. Yritystutkimus toteutettiin alueella ensimmäistä kertaa.

Yritystutkimuksessa haastateltiin 16 luontomatkailuyritystä ja -yhdistystä, joista viisi harjoitti toimintaa molemmissa kansallispuistoissa. Seitsemisen kansallispuistoa käytti liiketoiminnassaan kahdeksan haastateltavaa ja Helvetinjärven kansallispuistoa kuusi haastateltavaa. Yritystutkimus toteutettiin haastatteluina kasvotusten ja puhelimitse marras-joulukuun 2006 aikana.

Yleisimmät yritysten päätoimialat olivat majoituspalvelut ja virkistys- ja viihdepalvelut. Yhteensä yrityksillä oli edellisten 12 kuukauden aikana ollut noin 670 000 asiakasta, joista yli 1 500 oli käyttänyt Seitsemisen tai Helvetinjärven kansallispuistoa. Noin 98 % kansallispuistoja käyttäneistä yritysten asiakkaista oli suomalaisia yritysasiakkaita. Yrityksissä toimi yleensä yksi tai kaksi vakituista kokopäiväistä työntekijää.

Seitsemistä toiminnassaan käyttäneistä yrityksistä neljäsosa vastasi, että kansallispuistolla oli ollut erittäin paljon merkitystä heidän liiketoiminnalleen. Helvetinjärveä käyttäneistä yrityksistä 17 % arvioi kansallispuiston merkityksen erittäin suureksi ja 17 % melko suureksi. Toisaalta sekä Seitsemisen että Helvetinjärven yrityksistä 50 % ilmoitti, että kansallispuistolla oli ollut melko vähän merkitystä heidän liiketoimintansa kannalta. Yleisimmät yritysten harjoittamat aktiviteetit sekä Seitsemisessä että Helvetinjärvellä olivat retkeily ja maastoruokailu. Seitsemisen palveluista parhaiksi arvioitiin kulttuuriperintökohteet, pysäköintipaikat, esitteet ja opaskirjat sekä Metsähallituksen aluetta koskevat verkkosivut. Helvetinjärven palveluista parhaimmat arviot saivat reittien opastetaulut, polku- ja latuviitoitukset, tulentekopaikat, yleisökäymälät, jätehuollon toteutus ja ohjaus sekä maantienvarsien opastus. Heikoimmat arviot saivat Seitsemisessä polttopuut ja tiestö ja Helvetinjärvellä polku- ja latureitistö, erityistarpeiden huomioonottaminen sekä yrittäjien tuottamat palvelut. Alueiden palveluiden ja rakenteiden määrään oltiin melko tyytyväisiä. Eniten lisää toivottiin keittokatoksia sekä Seitsemisessä että Helvetinjärvellä.

Matkailun toimialan taloudellinen kannattavuus ja toimintaedellytykset nähtiin melko hyviksi lukuun ottamatta yritysten omaa taloudellista kannattavuutta ja yrittäjyyden toimintaedellytyksiä alueiden sijaintikunnissa. Yritykset tekivät melko vähän yhteistyötä keskenään, mutta 75 % piti yhteistyön tekemistä hyvänä asiana yrityksen menestymisen kannalta. Myös yhteistyö Metsähallituksen kanssa oli vähäistä. Valtakunnallisesti vertailukelpoinen asiakastyytyväisyysindeksi kokonaisuudessaan Seitsemisessä ja Helvetinjärvellä oli 3,94 asteikolla 1–5 , jossa 4,0 on hyvä.

Useimmat yritykset uskoivat, että heidän toimintansa pysyy entisellään tai kasvaa jonkin verran. Seitsemisen ja Helvetinjärven matkailun kasvamiseen suhtauduttiin hyvin myötämielisesti. Alueiden merkityksen yrityksen menestymiselle arveltiin olevan tulevaisuudessa suurempi kuin nykyään.