Författare Vesterinen Maria
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sidantal 47 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 180
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-001-7 (pdf)
Sammandrag

Seitsemisen luontokeskus on Seitsemisen kansallispuistossa, Ylöjärvellä, sijaitseva Metsähallituksen luontopalvelujen asiakaspalvelupiste. Luontokeskus tarjoaa opastusta ja tietoa luonnosta ja lähialueiden retkeilymahdollisuuksista, kansallispuistoista ja muista retkeilykohteista lähes ympärivuotisesti. Luontokeskuksen vuonna 2006 uusitut pysyvät näyttelyt kertovat vanhojen metsien ekologiasta, retkeilystä ja alueen metsienkäytön historiasta. Lisäksi tarjolla on 1–2 kuukauden välein vaihtuva näyttely. Auditoriossa esitetään pyynnöstä erilaisia luontoon ja kulttuuriperintöön liittyviä filmejä sekä vedetään opastuksia. Auditorio on myös varattavissa kokouskäyttöön. Luontokeskuksen yhteydessä toimii kahvio.

Seitsemisen luontokeskuksessa tehtiin edellinen asiakastutkimus vuonna 2003. Asiakastutkimukset on toteutettu Metsähallituksen vakioiduilla menetelmillä. Tällöin tuloksista tulee vertailukelpoisia Metsähallituksen muiden ja Seitsemisen luontokeskuksen seuraavien asiakastutkimusten kanssa.

Aineistoa kerättiin vuoden 2011 syyskuun alusta seuraavan vuoden syyskuun puoleen väliin. Keruupäiviä oli kuukausittain seitsemän lukuun ottamatta joulukuuta ja toista syyskuuta, jolloin keruupäiviä oli kolme, ja tammikuuta, jolloin keruupäiviä oli kuusi. Satunnaiset keruupäivät arvottiin ennen tutkimuksen aloittamista.

Saatujen tulosten valossa tyypillinen luontokeskuksen asiakas on henkilöautolla 2–5 hengen seurueessa saapuva yli 50-vuotias henkilö, joka viipyy luontokeskuksessa pari tuntia ja käyttää vierailunsa yhteydessä rahaa keskimäärin 18 euroa. Luontokeskuksen asiakas vierailee usein myös muissa Seitsemisen kansallispuiston kohteissa, erityisesti Multiharjun aarniometsässä sekä Koveron kruununmetsätorpalla. Vierailijoiden tärkeimmät harrastukset kansallispuistossa ja lähistön muissa luontokohteissa ovat retkeily, kävely ja luonnon tarkkailu. Vilkkaimmat kävijäkuukaudet ovat kesä-, heinä- ja elokuu. Kyselyyn vastanneita asiakkaita oli eniten syyskuussa.

Asiakkaat ovat erityisen tyytyväisiä henkilökohtaiseen asiakasneuvontaan sekä AV-esitykseen. Tyytymättömyyttä koettiin kalastukseen ja metsästykseen liittyvän tiedon saannissa. Asiakkaista suurin osa tulee Tampereelta sekä muista lähikunnista. Valtaosa (97 %) kävijöistä on suomalaisia.

Tutkimuksesta saatuja tietoja voidaan käyttää kehitettäessä luontokeskuksen toimintaa ja palveluita entistä paremmin kysyntää vastaaviksi. Tietoa hyödynnettäessä on kuitenkin syytä muistaa kerätyn aineiston painottuminen varsinaisen sesonkikauden ulkopuolelle.