Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2007
Sidantal 50 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 24
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-570-0 (pdf)
Sammandrag

Siikavaaran alue sijaitsee Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien rajalla, Puolangan kunnan pohjoisosassa, osin Pudasjärven kunnan puolella. Alueen pinta-ala on 3 031 hehtaaria, ja se kuuluu lähes kokonaisuudessaan Siikavaaran–Korpijoen seudun Natura 2000 -ohjelmakohteeseen (FI 1200401, 2 870 ha). Suunnitelma-alue muodostuu Siikavaaran luonnonsuojelualueesta (laki 135/1991), Korpijoen–Siikajärven rantojensuojeluohjelma-, Siikavaaran vanhojen metsien suojeluohjelma- (laajennusosa) ja osin soidensuojelun perusohjelmakohteesta, Natura-laajennusalueesta sekä Korpijoella olevasta neljästä yksityisestä luonnonsuojelualueesta.

Alueella on erityistä merkitystä luonnonsuojelulle mm. monipuolisen lehto- ja suoluonnon – erityisesti rehevien soiden, lähteiden ja lähdepurojen, luonnontilaisten metsäkuvioiden ja niihin liittyvän uhanalaisen lajiston – sekä kallioisten luontotyyppien ja kasvistollisesti harvinaisen vesiluonnon vuoksi. Alueella esiintyy useita luontodirektiivin liitteissä mainittuja kasvilajeja sekä lintudirektiivin liitteessä mainittuja harvinaisia lintulajeja.

Siikavaaran suunnitelma-alueen hoidon ja käytön tavoitteena on säilyttää alue luonnontilaisena. Samalla kuitenkin luonnon virkistyskäytön mahdollisuuksia pyritään lisäämään ja palveluvarustusta parantamaan. Siikavaaran alueen merkitystä lähivirkistys- ja luontomatkailukohteena pyritään lisäämään markkinoinnilla ja viestinnällä.

Hoidon ja käytön kannalta suunnitelma-alue on kokonaan syrjävyöhykettä, jolloin palvelurakenteiden lisäämisen tulee olla hyvin perusteltua. Suunnitelmassa esitetään alueen kehittämiselle mahdolliset retkeilyrakenteet.

Suunnitelma perustuu lakeihin ja asetuksiin, EU:n luonto- ja lintudirektiivin määräyksiin, Metsähallituksen luonnonsuojelualueiden hoidon periaatteisiin, perusselvityksiin alueen luonnosta ja käytöstä, Metsähallituksen suunnitteluohjeeseen, sidosryhmien antamiin tietoihin ja näkemyksiin sekä paikallisten asukkaiden mielipiteisiin. Osallistamisen tuloksia on hyödynnetty mm. alueen käytön linjauksissa.

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetyissä linjauksissa pyritään sovittamaan yhteen alueen eri käyttömuodot alueen luonnontilaisuus säilyttäen sekä tukemaan nykyisenkaltaista käyttöä ohjatusti ja kysyntälähtöisesti.

Elektronisk publicering