Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2021
Sidantal 2 s.
Språk
svenska
Sammandrag

Sommarö naturstig berättar om vår krigshistoria och tar dig till lavrik granskog, ut på karga klippor, till en skogstjärn och havsstranden, där du hittar spår efter den senaste istiden.