Författare Nikkola Kirsi
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 36 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
ISBN 978-952-377-048-5 (pdf)
Sammandrag

Kävijätutkimuksen tavoitteena oli selvittää puiston kävijärakenteen, kävijöiden viipymän, harrastusten ja rahankäytön mahdollisia muutoksia. Lisäksi tutkittiin kävijöiden mielipiteitä puiston palveluista sekä mahdollisia kehittämistarpeita.

Vuonna 2021 Tammisaaren saariston kansallispuiston käyntimäärä oli 59 400 eli noin 43 % suurempi vuoteen 2012 verrattuna.

Aineiston keruu toteutettiin 19.6.-24.10.2021. Vastauksia saatiin yhteensä 400 kappaletta.

Vastaajien keski-ikä oli 48 vuotta. Vastaajista 52 % oli naisia ja 47 % miehiä. Vastaajista suurin osa saapui pienissä, kahdesta viiteen hengen seurueissa. Seurue koostui yleensä oman perheen jäsenistä. Vastaajista 88 % oli kotimaisia matkailijoita.

Vastaajista 41 %:lle Tammisaaren saariston kansallispuisto oli kyseisen matkan ainoa tai tärkein kohde. Ensikertalaisia oli 35 % kävijöistä. Tärkeimmät motiivit käynnille olivat maisemat ja luonnon kokeminen. Myös rentoutuminen, luonnon rauha ja puhtaus, yhdessäolo oman seurueen kanssa ja henkinen hyvinvointi olivat tärkeitä. Suosituimmat aktiviteetit olivat maisemien ja luonnonnähtävyyksien katselu tai luonnossa oleilu sekä purjehdus.

Kävijät olivat tyytyväisiä puiston palveluihin. Tammisaaren saariston kansallispuiston valtakunnallisesti vertailukelpoinen kävijätyytyväisyysindeksi oli 4,08 asteikolla 1-5, jossa 1 = erittäin huono, 5 = erittäin hyvä.

Rahankäytön paikallistaloudelliset kokonaistulovaikutukset olivat noin 3,4 miljoonaa euroa ja 29 henkilötyövuotta. Vuoteen 2012 verrattuna kokonaistulovaikutukset olivat kasvaneet noin 36 % ja kokonaistyöllisyysvaikutukset laskeneet kahdella henkilötyövuodella.