Författare Oulasvirta Panu, Leinikki Jouni
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1995
Sidantal 84 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 41
ISSN-L 1235-6549
ISBN 951-53-0221-8 (painettu)
Sammandrag

Tutkimus on jatkoa Tammisaaren kansallispuistossa 1992 aloitetulle vedenalaisen luonnon biotooppikartoitukselle, jossa kansallispuistosta pyrittiin löytämään erityissuojeluun ja seurantatutkimukseen sopivia kohteita. Tulosten perusteella päädyttiin kahdeksaan ensisijaiseen tutkimusalueeseen, joihin perustettiin nyt pysyviksi seurantakohteiksi tarkoitetut näytealat. Nämä alueet olivat Verkfladan, Trelänningen, Lågskär, Skyffelskär, Låggrundet ja kolme syvän pehmeän pohjan näytepistettä. Niille perustettiin kaiken kaikkiaan kaksitoista tutkimuslinjaa tai näytealaa. Linjoilla tehtiin sukeltamalla kasvillisuus-, pohjaeläin- ja kalastoselvityksiä, joiden tarkoituksena oli toisaalta antaa kuva kansallispuistossa esiintyvästä makroskooppisesta lajistosta ja toisaalta toimia vertailupohjana tulevien vuosien seurannalle. Linjat myös videoitiin ja valokuvattiin pohjaan merkityissä vakiopaikoissa. Tutkimuslinjojen sijainnista ja merkinnästä maastossa annetaan seikkaperäiset ohjeet.

Tutkimuksessa havaittiin yhteensä 145 kasvi- ja eläinlajia tai lajiryhmää. Runsaslajisimpia ympäristöjä olivat ulkosaariston rakkoleväpohjat. Syvyyden kasvaessa lajimäärä aleni niin, että syvimmässä näytteenottopisteessä, 52 metrissä, tavattiin enää yksi laji. Tutkimuksessa annetaan myös suositukset kansallispuistossa suoritettavasta vedenalaisen luonnon jatkoseurannasta.