Författare Haverinen Sanna
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 64 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 271
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-377-076-8 (pdf)
Sammandrag

Tiilikkajärven kansallispuisto on perustettu 1982 ja sen pinta-ala on 35 km². Puisto sijaitsee Pohjois-Savossa Rautavaaran ja Sotkamon kuntien rajalla. Vuonna 2021 puistoon tehtiin 25 300 käyntiä.

Tiilikkajärven kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 24.5.-4.9.2022. Keräyspäiviä oli 38 ja vastauksia saatiin 462. Kävijätutkimuksessa selvitettiin kansallispuiston nykyinen kävijärakenne, kävijöiden virkistysmotiivit, käytön alueellinen jakautuminen, kävijätyytyväisyys ja alueella vietetyn ajan kesto. Lisäksi kävijöiltä kysyttiin heidän kokemistaan terveys- ja hyvinvointivaikutuksista sekä rahankäytöstä, joka antaa tietoa puiston paikallistaloudellisista vaikutuksista. Edellinen kävijätutkimus Tiilikkajärven kansallispuistossa on tehty vuonna 2012.

Kävijätutkimukseen osallistuneista 95 % oli suomalaisia. Kotimaisten matkailijoiden osuus oli 94 %, ulkomaalaisten matkailijoiden 5 % ja paikallisten asukkaiden 1 %. Vastaajista 57 % oli naisia. Suurimman ikäluokan muodostivat 45-56-vuotiaat, joita oli lähes neljännes vastaajista. Vastanneista suurin osa oli päiväkävijöitä ja he viipyivät alueella 4,6 tuntia. Yöpyjiä kävijöistä oli 43 % ja heillä keskimääräinen viiipymä oli 1,5 vuorokautta. Yleisimmin yövyttiin omassa majoitteessa. Puistoon saavuttiin yleisimmin oman perheen kanssa, 2-5 hengen seurueissa. Yksin liikkeellä oli 9 % kävijöistä. Ensikertalaisia puiston kävijöistä oli 60 %.

Tärkeimmät syyt puistossa vierailemiseen olivat luonnon kokeminen, maisemat ja rentoutuminen. Tärkeimpinä aktiviteetteina pidettiin luonnosta nauttimista, kävelyä ja retkeilyä. Kävijät kulkivat kansallispuistossa keskimäärin 10,7 km. Useimmiten liikuttiin patikoiden.

Vastaajat olivat keskimäärin tyytyväisiä puiston palveluihin, rakenteisiin ja ympäristön laatuun. Tyytyväisimpiä vastaajat olivat yleiseen siisteyteen ja maiseman vaihtelevuuteen. Vähiten tyytyväisiä oltiin yrittäjien tuottamiin palveluihin, tiestöön sekä jätehuollon toteutukseen ja ohjaukseen. 96 % vastaajista oli nykyisten palveluiden ja rakenteiden määrään melko tai erittäin tyytyväisiä. Tiilikkajärven kansallispuiston valtakunnallisesti vertailukelpoinen kävijätyytyväisyysindeksi oli 4,16.

Paikallistaloudellisissa vaikutuksissa on tapahtunut positiivisia muutoksia. Kaikkien kävijöiden keskimääräinen kulutus oli kasvanut 25 eurosta 48 euroon käyntikertaa kohden. Kasvua on tapahtunut kaikkien matkailijaryhmien rahankäytössä. Tiilikkajärven kansallispuiston paikallistaloudelliset vaikutuksen vuonna 2022 olivat noin 0,9 miljoonaa euroa ja 9 henkilötyövuotta. Suurimmat paikallistaloudelliset ja työllisyysvaikutukset olivat majoitus-, kahvila- ja ravintolapalveluilla.