Författare Boström Minna, Ekebom Jan
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2008
Sidantal 31 s.
Språk
svenska
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 178
ISSN-L 1235-6549
ISBN 978-952-446-650-9 (pdf)
Sammandrag

Undervatteninventeringen av Jungfruskärs arkipelag genomfördes som en del av projektet SAVELIN 2004-2006 (fi:Saaristomeren vedenalaisen luonnon inventointi, swe: Inventering av Skärgårdshavets undervattensnatur) finansierat av Miljöministeriet samt Forststyrelsen. SAVELIN är ett pilotprojekt inom det nationella inventeringsprogrammet VELMU (fi: Vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma, swe: Programmet för inventering av den marina undervattensmiljön).

Inventeringen av undervattensnaturen i Jungfruskärs arkipelag genomfördes under sommaren 2005. Undervattensvegetation samt bottentyp kartlades med hjälp av videoinspelning från båt samt genom dykning. Videofilmning genomfördes på ett 3×3 km stort område runt huvudöarna Storlandet, Hamnö och Nölstö genom att filma en sekvens på ca 60 s från totalt 544 punkter i området. Dykinventering genomfördes på 9 provpunkter i sundet (Sundet) mellan huvudöarna där påverkningsgraden från fritidsbåtarna ansågs vara som störst. Prover för analys av bottenfauna togs i Sundet samt i Österfladan som är en viktig fågelvik. Under säsongen räknades även fritidsbåtarnas typ och antal i Sundet.

Jungfruskärs undervattensnatur är mycket variationsrik med större förekomster av blåmusslor (Mytilus trossulus) på djupare områden, och artrik fröväxtvegetation i Sundet och runt holmarna. Ålgräs (Zostera marina) förekom på många ställen runt holmarna, både på sandbotten och på grus- och stenbottnar. Ålnate (Potamogeton perfoliatus) och borstnate (Potamogeton pectinatus) förekom rikligt i Sundet. Under provtagningsperioden förekom det rikligt med lösa trådalger både i Sundet och i Österfladan. Bottnen under algerna var ändå välmående och inga syrefria bottnar registrerades.

Registreringen av fritidsbåtarnas antal i Sundet visar att både första och andra halvan av juli var välbesökta av övernattande båtar. Totalt övernattade 624 båtlag i sundet på Jungfruskär under perioden 15.6-11.8, av dessa registrerades 521 st. under juli månad. Den vanligast förekommande båttypen var segelbåtar och dessa förtöjde i huvudsak i Forststyrelsens brygga. Under senare delen av juli förtöjde båtarna även på andra ställen i land eller låg på ankare i viken pga utrymmesbrist vid bryggan.

Resultaten visar att videoinspelning är ett kostnadseffektivt sätt att inventera dominerande organismsamhällen och bottentyp. En jämförelse av video- och dykdata från samma provpunkter visar dock att man genom dykning kunde registrera ungefär dubbelt fler växtarter än vad man kunde få fram från videomaterialet. Detta betyder att man för noggrannare analys av artmångfald måste komplettera videoanalyser med dykinformation.