Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2008
Sidantal broschyr
Språk
svenska
Andra språkversioner
Elektronisk publicering
Upplagan har utgått
Mera information

5. painos