Författare Vehkaoja Mia, Nykänen Antti
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2018
Sidantal 40 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 238
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-218-9 (pdf)
Sammandrag

I denna rapport presenteras en kartläggning över viktiga säljakts- och fiskeområden i Skärgårdshavet och Bottenviken. Målet var att reda ut vilka områden som anses viktiga för fiskare och säljägare och samtidigt kartlägga behovet för användning och utveckling av de utvalda områdena. Materialet samlades in med hjälp av en elektroniks enkät under maj-oktober 2017.

En typisk säljägare var en 30-50-årig man bosatt i Kalajoki eller Karleby, som hade jagat och i synnerhet jagat säl i mer än tio år. Säljägaren upplevde dessutom säljakten som en mycket viktig hobby. Den typiska säljägaren gick på säljakt tillsammans med minst en annan jägare och jagade säl mer än tio dagar om året. Säljakten skedde oftare på våren än på hösten och jägarna gjorde jaktturer på en till tre dagar. Byte fick säljägaren i genomsnitt årligen. De mest betydelsefulla jaktområdena för säljägarna var belägna i Kvarkenområdet.

En typisk fritidsfiskare var en 50-70-årig man bosatt i Kouvola, som ägnade sig åt spöfiske 11-30 dagar om året. Fritidsfiskarna upplevde att fiske var en viktig hobby. En fisketur räckte normalt några timmar i taget och en fiskeplats besöktes mer än 50 gånger under de senaste fem åren. Den vanligaste tidpunkten för spöfiske var hösten.

Fritidsfiskarna hade markerat de mest betydelsefulla områdena för nätfiske i ungefär samma område som säljägarna. De mest betydelsefulla områdena för spöfiske var däremot utspridda relativt jämnt i hela kustregionen från Karleby till Åbo.

En typisk respondent som besvarat frågorna ställda till kommersiella fiskare var en 60-70-årig man bosatt i Karleby, som fiskat med nät i mer än 20 år. Vanligast var nätfiske på hösten, men var tredje respondent fiskade även året om.

Yrkesfiskarna fiskade med nät längs hela kusten från Björneborg till Uleåborg. De mest betydelsefulla områdena för fiske med ryssja var havsområdena utanför Björneborg, Vasa, Karleby och Uleåborg. Områdena för fiske med ryssja och nät var delvis de samma, men fisket med ryssja var tydligare förlagt till städernas kuster. Fisket med laxrev förekom endast i vattnen utanför Björneborg. Trålfiske idkades i Åbolands skärgård och längst inne i Bottenviken.

Enkätens resultat kommer att användas vid planeringen av användningen och nytt-jandet av statens områden.