Författare Heikkonen Annakaisa (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 58 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 70
ISSN-L 1239-1670
ISBN 978-952-295-136-6 (painettu), 978-952-295-137-3 (pdf)
Sammandrag

Muonion kunnan pohjoisosiin on Tunturi-Lapin maakuntakaavassa osoitettu kaavamerkinnällä MU-2 (6061) metsätalous-, matkailu- ja poronhoitovaltainen alue. Kaavamääräyksen mukaan alueen käytön tulee perustua valtion ja kunnan laatimaan käyttösuunnitelmaan. Muonion kunnan edustajat ja Metsähallitus sopivat huhtikuussa 2013 maankäytön suunnittelun aloittamisesta alueelle. Käyttösuunnitelmalla on pyritty selkeyttämään maakuntakaavan linjauksia ja saavuttamaan laajapohjainen yhteinen näkemys alueen tulevasta käytöstä. Eri toimijoiden asettamat tavoitteet suunnittelulle ja alueen käytölle ovat olleet lähtökohtana Ylimuonion käyttösuunnitelman laadinnassa.

Suunnitelma-alueen kokonaispinta-ala on 14 290 hehtaaria, josta Metsähallituksen hallinnassa on 13 270 hehtaaria. Käyttösuunnitelman alueeseen on otettu maakuntakaavan MU-2 aluerajauksenlisäksi myös sen lähellä sijaitsevat valtion maan kiinteistöt Miasvaaralla, Mielmukkavaaralla ja Vuontisjärven länsirannalla. Ylimuonion käyttösuunnitelma koskee vain Metsähallituksen hallinnassa olevia valtion maita käyttösuunnitelman aluerajauksen sisällä.

Metsähallituksessa suunnittelua varten käynnistettiin projekti, ja projektiryhmä vastasi suunnittelussa tarvittavan materiaalin tuottamisesta ja käyttösuunnitelman koostamisesta. Suunnittelutyötä varten perustettiin 15-jäseninen yhteistyöryhmä, jossa oli edustettuna Muonion kunnan ja Metsähallituksen lisäksi Lapland Hotels, Harriniva Hotels & Safaris, Muonion Yrittäjät Ry, Muonion Paliskunta, Muonion Riistanhoitoyhdistys, Muonion Luonto Ry, Ylimuonion-Kajangin kylätoimikunta sekä Kätkäsuvannon, Liepimän ja Kerässiepin kyläyhdistykset. Työryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin Lapin Liiton suunnittelujohtaja Riitta Lönnström.

Yhteistyöryhmä kokoontui tammikuun ja maaliskuun 2014 välisenä aikana yhteensä kolme kertaa. Yhteistyöryhmän tehtävinä oli määrittää suunnittelun tavoitteet, käsitellä yleisöpalaute ja suunnittelun tueksi järjestettyjen kyselyiden tulokset sekä alueen kehittämisen vaihtoehdot. Lopuksi yhteistyöryhmä teki oman esityksensä alueen maankäyttöratkaisuista, reitistön ja rakenteiden kehittämisestä sekä metsänkäsittelyn periaatteista.

Käyttösuunnitelmassa Vuontisjärven länsirannalle on osoitettu 730 hehtaarin valtion maa-alue rakentamiseen kaavoitettavaksi. Tavoitteena on säilyttää alueen luonne erämaisena ja laatia alueelle ranta-asemakaava, jonka rakennusoikeudet osoitetaan matkailurakentamiseen ja jossa otetaan huomioon olemassa olevat lomarakennukset. Kaavoituksessa selvitetään mahdollisuus rakennusoikeuksien osoittamiseen lomarakentamiseen. Olemassa olevia Metsähallituksen päätöksellä perustettuja suojelumetsiä laajennetaan Miasvaaralla 550 hehtaaria sekä Vuossukkajärven – Vittaselän alueella 1 480 hehtaaria. Suojelumetsät ovat metsätaloustoiminnan ulkopuolella.

Ylimuonion käyttösuunnitelman alueella metsätaloustoimintaan osoitetun alueen pinta-ala on 8 335 hehtaaria. Käyttösuunnitelmakauden aikana (vuoteen 2040 mennessä) käsitellään yhteensä eri hakkuutavoilla noin 2 000 hehtaaria eli noin 15 % koko käyttösuunnitelma-alueesta. Alue on maisemametsätalouden pilottialue, jolla kokeillaan uusia maisemaa ja riistaa suosivia metsänkäsittelymenetelmiä laaja-alaisesti. Metsähallitus käyttää alueella vain peitteisyyttä ylläpitäviä hakkuutapoja. Kaikki vanhat isokokoiset aihkit säästetään hakkuissa. Maisemanavauksia voidaan tehdä tapauskohtaisesti reiteiltä ja katselupisteiltä. Maanmuokkausta ei tehdä eikä kesäteitä rakenneta.

Ylimuonion alueella on mahdollista kehittää matkailua ja virkistyskäyttöä tukevia reittejä, tukikohtia ja virkistyskäytön rakenteita käyttöoikeussopimusten tai vuokrasopimusten perusteella. Kehitettäväksi esitettyjä reittejä ovat Kätkäsuvanto – Mielmukkavaarra – Hietala -polku, yrittäjien koiravaljakkoreitit, ja kehitettäviä rakenteita Mielmukkavaaran tulipaikka sekä matkailutukikohta Könkäsenjärven Hautaniemessä. Lisäksi on esitetty kelkkareitin linjauksen muutosta Miasvaaralla ja uuden perustamista Mielmukavaaralle. Metsähallitus osallistuu Muonio – Hetta -postipolun kehittämiseen kulttuurihistoriallisesti arvokkaana reittinä. Metsähallitus ylläpitää Vuontisjärven autiotupaa, ja neuvottelee Vuossukkajärven ja Uusipalon kodan ylläpidosta ja huollosta paikallisten toimijoiden kanssa.

Ylimuonion alueelle perustetaan paikallinen yhteistyöryhmä seuraamaan käyttösuunnitelman toteutumista ja vaikuttamaan toimenpidesuunnitelmien sisältöön. Työryhmässä on edustus matkailuyrittäjistä, paliskunnasta, kyläyhdistyksistä, Muonion Luonto Ry:stä, Muonion Riistanhoitoyhdistyksestä, Muonion kunnasta, Muonion Yrittäjät Ry:stä ja Metsähallituksesta.

Käyttösuunnitelma on hyväksytty Metsähallituksen johtoryhmässä 23.4.2014 ja Muonion kunnanhallituksessa 5.5.2014. Metsähallitus on tehnyt myös suunnitelman mukaiset maankäyttöpäätökset suojelukohteiden laajentamisesta ja metsätaloustoiminnan alueesta. Aluetta koskeva Metsähallituksen ja matkailuyrittäjien välinen sopimus Ylimuonion alueen metsätaloustoiminnan rajoittamisesta on päätetty.

Ylimuonion valtionmaiden käyttösuunnitelma on voimassa vuoteen 2040 saakka. Tunturi-Lapin maakuntakaavaa (YM 23.6.2010, KHO 16.5.2012) päivitettäessä otetaan huomioon käyttösuunnitelmassa tehdyt ratkaisut. Tehdyt päätökset otetaan huomioon myös muussa alueen kaavoituksessa sekä aluetta koskevan Metsähallituksen luonnonvarasuunnitelman laadinnassa.