Författare Koskela Kasper (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2009
Sidantal 218 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 180
ISSN-L 1235-6549
ISBN 978-952-446-663-9 (painettu) 978-952-446-664-6 (pdf)
Sammandrag

Vattajanniemi on boreaalisen vyöhykkeen laajin dyyniluontotyyppien esiintymisalue Euroopassa. Se on myös yksi Suomen puolustusvoimien tärkeimmistä harjoitusalueista ja suosittu virkistyskohde. Eri käyttömuotojen ja luontoarvojen yhteensovittamiseksi alueella toteutettiin 2005–2009 EU:n tukema Life-hanke. Tähän julkaisuun on koottu tiivistetysti hankkeen aikana laaditut alueen luontoarvoja ja käyttöä koskevat selvitykset.

Tässä julkaisukoosteessa – kuvaillaan Vattajan tärkeimmät luontotyypit ja lajiesiintymät sekä niiden tila- tarkastellaan dyynien syntymekanismia sekä Vattajan hietikkoalueen kasvillisuuteen ja eliöstöön vaikuttavia tekijöitä- selostetaan Vattajan dyynialueen maankäyttöhistoria sekä nykyinen käyttöeritellään maankäytön luontoarvoille aiheuttamat uhkatekijät ja niiden syntymekanismit erityisesti dyynejä kuluttavan toiminnan osalta- määritellään muut alueen luonnonarvoja uhkaavat tekijät- kerrotaan, miten Puolustusvoimien toiminta sopeutetaan alueen luontoarvoihin- esitellään avoimien hietikkoalueiden, dyynivaurioiden, perinnebiotooppien, soiden ja metsien sekä pienvesien ennallistamisen ja hoidon toimenpiteet.

Vattajalla tavataan poikkeuksellisen laaja-alaisesti jokaista Suomen kuudesta EU:n luontodirektiivin liitteessä I listatusta dyyniluontotyypistä. Alueen laajuus mahdollistaa dyynien luontaiselle häiriödynamiikalle olennaisen tuulisuuden ja hiekan liikkumisen, minkä johdosta dyynien luontainen sukkessiokehitys jatkuu alueella edelleen. Vattajan luontoarvoja täydentävät pienialaiset soistumat ja kosteikot sekä pitkäaikaisen laidunhistorian myötä muodostuneet perinnebiotoopit. Erityisesti liikkuvaa hiekkaa vaativa perhoslajisto tiedetään alueella merkittäväksi.

Puolustusvoimien harjoituskäytöstä sekä vähäisemmässä määrin virkistyskäytöstä aiheutuva kuluttava toiminta muodostaa merkittävimmän uhan herkästi vaurioituvan lentohiekka-alueen luontoarvoille. Maankäytön jäljet näkyvätkin paikoin voimakkaina vaurioina dyyniympäristössä. Muista uhkatekijöistä merkittävin on perinteisen maankäytön loppumisen ja Itämeren rehevöitymisen aikaansaama avointen rantaympäristöjen umpeenkasvu.

Life-hankkeen aikana maastoa kuluttavia vaikutuksia on vähennetty mm. siirtämällä Puolustusvoimien tuliasemia pois merkittävimmiltä dyynialueilta, vakioimalla kulkureittejä ja harjoitustoimintaan liittyvien rakenteiden paikkoja, lisäämällä virkistyskäyttöä ohjaavia rakenteita ja palveluvarustusta sekä laatimalla virkistyskäyttäjille ja armeijalle suunnattua opastusmateriaalia. Life-hankkeen aikana on laadittu ja toteutettu laaja kirjo erilaisiin biotooppeihin kohdistuvia luonnonhoito- ja ennallistamissuunnitelmia: vaurioituneet dyynimuodostumat, umpeen kasvavat ja liialliselle kulutukselle altistuneet avoimet hietikkoiset alueet, perinnebiotoopit, suot ja metsät sekä kluuvijärvet ovat saaneet erityissuunnitelmansa. Life-hankkeen aikana tehdyt selvitykset ja suunnitelmat toimivat Vattajanniemen Natura-alueen pitkäaikaisen hoidon ja käytön suunnittelun tausta-aineistona.