Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2004
Sidantal 58 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 71
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-386-5 (painettu), 952-446-387-3 (pdf)
Sammandrag

Evon valtion retkeilyalue on perustettu valtioneuvoston päätöksellä v. 1994. Se sijaitsee Lammin kunnan koillisosassa. Retkeilyalueen pinta-ala on 4 682 ha, mutta yhdessä siihen rajautuvien Hämeen ammattikorkeakoulun opetusmetsän ja Hämeenlinnan kaupungin virkistysmetsän kanssa se muodostaa n. 8 500 ha:n laajuisen retkeilykokonaisuuden. Tässä suunnitelmassa tarkastellaan retkeilyn toiminnallisuuden osalta em. retkeilykokonaisuutta, muiden maankäyttömuotojen ja Naturan osalta vain valtion retkeilyaluetta.

Valtion retkeilyalueeseen kuuluu 7 860 ha:n laajuisesta Evon Natura-alueesta 3 880 ha. Osa retkeilyalueesta jää Naturan ulkopuolelle. Natura-alueen suojelu toteutetaan retkeilyalueella pääosin ulkoilulain perusteella. Hoito- ja käyttösuunnitelman yhtenä tavoitteena on toteuttaa Natura-alueen suojelutavoitteet. Suunnitelman yhteydessä inventoitiin Natura-alueeseen sisältyvältä retkeilyalueelta luontodirektiivin mukaiset luontotyypit, ja ne jätetään metsätalouskäytön ulkopuolelle. Alueen eri käyttömuodot sovitetaan yhteen siten, että luontodirektiivin luontotyypit ja lajien elinympäristöt säilyvät. Suunnitelmalla parannetaan useiden luontotyyppien luonnontilaa.

Evon alueen retkeilytoimintoja on kehitetty pitkäjänteisesti yhteistoiminnassa Metsähallituksen, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Hämeenlinnan kaupungin kesken. Alueella on kaksi virkistyskäytön keskittymää: Niemisjärvien kalastusalueella harjoitetaan virkistyskalastusta ja siihen liittyvää muuta virkistyskäyttöä. Jokamiesretkeily on suuntautunut pääosin ns. Koilliskulman alueelle. Evon alueen vuosittainen kävijämäärä on n. 60 000, joista yli puolet käyttää virkistyskalastusalueen palveluja.

Evon retkeilyalueen kehittämisen tavoitteena on sovittaa yhteen alueen eri käyttömuodot, kehittää alueen virkistyskäytön ja luontomatkailun edellytyksiä ja alueen erämaista luonnetta sekä varmistaa Naturan suojelutavoitteiden toteutuminen. Alue jakautuu retkeilytoimintojen kehittämisen painopisteiden kannalta perusosaan ja virkistyskäyttövyöhykkeisiin. Virkistyskäyttövyöhyke jakautuu edelleen alavyöhykkeisiin jokamieskäytön ja liiketoiminnallisen painotuksen perusteella. Jokamiesretkeilypainotteisella vyöhykkeellä kehitetään ja parannetaan retkeilyreitistöä ja palveluvarustusta sekä kävijöiden ohjausta. Yritystoimintapainotteinen vyöhyke sijoittuu lähinnä virkistyskalastusalueen yrityksille suunnattujen kohteiden ja yrityskäytössä olevien kämppien ympärille erillisinä saarekkeina. Retkeilyalueen perusosa on omatoimisen retkeilyn aluetta. Sinne ei aktiivisesti ohjata kävijöitä eikä palveluvarustusta ja reitistöä kehitetä samalle tasolle kuin virkistyskäyttövyöhykkeillä. Perusosan tavoitteena on tarjota retkeilijöille mahdollisimman erämainen retkeily-ympäristö.

Retkeilyalueelle tulijat ohjataan ammattikorkeakoulun yhteydessä sijaitsevalle Evokeskukselle, jota kehitetään retkeilyn opastus- ja lähtöpisteenä. Suunnitelmassa ei esitetä merkittäviä uusinvestointeja retkeilyalueen palveluihin, lähinnä kehitetään retkeilyreitistöä ja opastusta.

Elektronisk publicering
Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €