Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2020
Sidantal 96 + 73 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

År 2019 fyllde Forststyrelsen 160 år. Året firades med kampanjen #160kestäväätekoa, en kampanj för hållbara gärningar i sociala medier, med ett sitt budskap om både rotfasthet och framåtblickande.

Forststyrelsekoncernens omsättning 2019 uppgick till 368,5 miljoner euro och resultatet var 129,2 miljoner euro. Forststyrelsen uppnådde intäktsföringsmålet till staten på 138,9 miljoner euro.

Inom skogsbruket var året varierande på grund av marknadsläget. Inom vindkraften och i affärsverksamheten inom mineralsektorn fortsatte den positiva trenden, även om marknadens försiktighet återspeglades i de avtal som ingicks med företag, vilket förlängde projekttiderna och hur projekten framskrider.

Nationalparkerna samt andra rekreationsobjekt och jaktoch fiskeplatser blir allt viktigare när det gäller att värna om välfärd och hälsa. Allt fler inhemska och utländska turister besöker de natur- och kulturobjekt som vi förvaltar. I fjol gjordes 8,2 miljoner besök i nationalparker och andra platser för allmänheten och antalet jakt- och fiskedygn uppgick till 1,9 miljoner. Antalet besök samt jakt- och fiskedagar återspeglades också i den lokala ekonomin: besökarna i nationalparkerna lade ut 219,3 miljoner euro, medan jägarna och fiskarna lade ut 46,7 miljoner euro.

Som en av de första aktörerna inom statsförvaltningen publicerade Forststyrelsen en uppförandekod och förnyade jämställdhets- och likabehandlingsplan. Både anvisningen och planen främjar det sociala ansvaret i Forststyrelsens verksamhet och tjänster.

Forststyrelsen startade ett klimatprogram vars mål är att hjälpa till att stävja klimatförändringen och stödja anpassningen till klimatförhållandena som förändras, både i naturen och i den ekonomiska och sociala verksamhetsmiljön. Inom affärsverksamheten satsade Forststyrelsen mer än någonsin, 77,6 miljoner euro, på den biologiska mångfalden, användningen för rekreationsändamål, samekulturen och renskötseln. I skyddsområdena inriktade vi aktiva naturvårdsåtgärder på de allra mest hotade livsmiljöerna och arterna.

GRI-standarden har använts som referensram för rapporten och rapporten motsvarar huvudsakligen GRI:s grundläggande krav. Med undantag av bokslutsuppgifterna har uppgifterna som gäller rapporteringen om samhällsansvar inte verifierats av utomstående.