Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2016
Sidantal 84 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
ISBN 978-952-295-153-3 (pdf)
Sammandrag

Forststyrelsen uppnådde största delen av sina mål 2015, trots att resultatet för affärsverksamheten sjönk något.

Skogsbruket på statens marker producerar virke under effektiva och ansvarsfulla former till över hundra leveransställen. Forststyrelsen har genom mångsidiga åtgärder främjat den ekologiska och kulturella mångfalden.

De väl vårdade skyddsområdena blir allt intressantare utflyktsmål för allt fler besökare.