Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2024
Sidantal 178 + 77 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Forststyrelsens omsättning 2023 var 435 miljoner euro och resultatet 142 miljoner euro. I synnerhet inom skogsbruket var året bra. Efterfrågan på virke var stor och det gynnsamma virkespriset syns i Forststyrelsens resultat. Inom fastighetsutvecklingen påverkade det osäkra ekonomiska läget i synnerhet tomthandeln, men det syntes inte i gruvverksamheten.

Forststyrelsens verksamhetssatsningar på att trygga den biologiska mångfalden och annan samhällelig nytta ökade till 110 miljoner euro, vilket är 30 miljoner euro mer än 2022. År 2023 betalade Forststyrelsen 120 miljoner euro av resultatet för 2022 till staten.
År 2023 avverkades 6,29 miljoner kubikmeter virke ur skogarna. Avverkningsplanerna fastställs i de regionala naturresursplanerna tillsammans med intressentgrupperna. År 2023 färdigställdes två planer: planen för Kajanaland, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten samt naturresursplanen för havsområdena. Planerna drar upp riktlinjer för Forststyrelsens verksamhet i dessa områden under den följande femårsperioden.

I fjol vidtogs restaurerings- och naturvårdsåtgärder i mångbruksskogar och skyddsområden på ett område som omfattar sammanlagt 13 900 hektar. Dessutom restaurerade Forststyrelsen strömmande vatten och fiskars livsmiljöer samt avrinningsområden.

År 2023 fortsatte projektutvecklingen av landbaserad vindkraft och en konkurrensutsättning av två nya havsvindkraftsprojekt inleddes för att välja genomförare för havsvindkraftsprojekt utanför Närpes samt Pyhäjoki och Brahestad.

Det var fortsatt populärt att röra sig i naturen och syssla med jakt och fiske. Intresset för nationalparkerna och andra utflyktsmål besöktes sammanlagt cirka 7 miljoner gånger och 0,6 miljoner jaktdygn tillbringades inom vildmarkshobbyn.

När det gäller att främja ansvar har vi arbetat långsiktigt och systematiskt för att möta hållbarhetskraven. Vi förberedde oss för framtida förändringar i hållbarhetsregleringen genom att bland annat utarbeta en ansvarsfärdplan och en dubbel väsentlighetsanalys. Vi fortsatte att utveckla till exempel riskhantering och upphandlingsprocesser. Klimatåtgärder, strategiska miljömål samt restaurerings- och naturvårdsarbetet fortskred i huvudsak i enlighet med målen.

GRI-standarden har använts som referensram för rapporten. Uppgifterna i ansvarsrapporteringen har inte verifierats av någon utomstående part, med undantag för bokslutet.

Mera information

I bokslutet ingår ett särskilt bokslut och verksamhetsberättelsen för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter 2023.