Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2020
Sidantal 96 + 73 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Metsähallitus juhli viime vuonna 160-vuotista historiaansa kestävien tekojen merkeissä. Onnistuneen vuoden aikana edistettiin laajasti vastuullisuutta ja lisättiin alueiden elinvoimaa sekä ihmisten hyvinvointia.

Metsähallituskonsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 368,5 ja tulos 129,2 miljoonaa euroa. Metsähallitus tulouttaa valtiolle tuloksestaan 138,9 miljoonaa euroa.

Metsätaloudessa vuosi oli markkinatilanteesta johtuen vaihteleva. Tuulivoimassa ja kiviainesliiketoiminnassa jatkui positiivinen vire. Markkinoiden varovaisuus heijastui yritysten kanssa laadittuihin sopimuksiin pidentäen hankeaikoja ja hidastaen niiden edistymistä.

Luonnon virkistyskäytön ja eräilyn suosio jatkoi kasvuaan. Metsähallituksen hallinnassa ja hoidossa oleviin kansallispuistoihin, valtion retkeilyalueille ja historiakohteille tehtiin noin 4,3 miljoonaa käyntiä, ja erällä vietettiin valtion alueilla 1,9 miljoonaa vuorokautta, joista maksullisen eräluvan hankkineiden osuus oli yli 480 000 vuorokautta. Käyntimäärät ja eräpäivät heijastuivat myös paikallistalouteen: kansallispuistokävijöiden rahankäytön vaikutukset olivat 219,3 miljoonaa euroa ja eräasiakkaiden 46,7 miljoonaa euroa.

Metsähallitus edisti vuoden aikana laajasti sosiaalista vastuuta ja julkaisi yhtenä ensimmäisistä valtionhallinnon toimijoista toimintatapaohjeen sekä uusi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman osana vastuullisuusohjelmaa.

Lisäksi käynnistettiin Metsähallituksen ilmasto-ohjelma, jossa tavoitteena on sekä hillitä ilmastonmuutosta että kehittää osaamista ja palveluja muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin. Liiketoiminnassa panostettiin luonnon monimuotoisuuteen, virkistyskäyttöön, saamelaiskulttuuriin ja porotalouteen enemmän kuin koskaan aiemmin, 77,6 miljoonaa euroa. Suojelualueilla aktiivisia luonnonhoitotoimenpiteitä kohdistettiin kaikista uhanalaisimpiin elinympäristöihin ja lajeihin.

Raportin viitekehyksenä on hyödynnetty GRI-standardia ja raportti vastaa pääosin GRI:n perustason vaatimuksia. Vastuullisuusraportoinnin tietoja ei ole, tilinpäätöstietoja lukuunottamatta, varmennettu ulkopuolisen toimesta.

Mera information

14.10.2020 parannettu tiedoston saavutettavuutta.